Systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)

Rada kvality ČR na základě požadavků podnikatelské veřejnosti zpracovala Národní program posuzování shody systému managementu CSR. Normativ je aplikovatelný pro všechny typy a velikosti organizací podnikatelského i veřejného sektoru. Respektuje základní principy odpovědnosti, dobrovolnosti, zájmů a uspokojování potřeb zainteresovaných stran, transparentnosti, etického chování, pravidel mezinárodních standardů a chování, lidských práv a vzájemně prospěšných aktivit (princip „win-win“). Implementace požadavků tohoto normativu do systému managementu je jedním z předpokladů trvale udržitelného rozvoje.
 
Potřeby klienta:

 • být pozitivně vnímán všemi stranami i veřejností
 • získat reputaci a z ní plynoucí silnou pozici na trhu
 • přispívat k udržitelnému rozvoji
 • přispívat k celkovému zlepšování stavu společnosti


Přínosy a užitky:

 • odlišení se od konkurence – konkurenční výhoda
 • vyšší jistota dlouhodobého dosahování zisku
 • udržitelný rozvoj
 • vytváření nových pracovních příležitostí
 • posílení důvěryhodnosti
 • zlepšení image organizace
 • větší přitažlivost pro investory
 • posílení loajality zákazníků a zaměstnanců
 • přilákání a udržení si kvalitních zaměstnanců
 • přímé úspory spojené s ochranou životního prostředí
 • zlepšení vztahu s okolím
 • posílení firemní kultury
 • příležitosti pro inovace

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení