Systém managementu hospodaření s energií (EnMS)

Snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti, využití a spotřeby energie je v dnešní době ve všech oborech jednou z priorit. Zavedení a využívání systematického managementu hospodaření s energií se tedy v organizacích stává účinným nástrojem.

Z těchto důvodů byla zpracována a vydána mezinárodní norma ČSN EN ISO 50001:2012 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití, která je použitelná pro všechny typy a velikosti organizací bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že je aplikovatelná jak v těžkém průmyslu, tak například v pohostinství nebo ve státní správě.

Norma ČSN EN ISO 50001:2012 specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkající se významných energetických aspektů.

Norma je založena na společných prvcích norem systémů managementu ISO, aby byla zajištěna vysoká kompatibilita zejména s ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Organizace může tuto normu pro implementaci EnMS využít samostatně nebo integrovat její požadavky s dalšími systémy managementu, jako jsou systémy managementu kvality, environmentálního managementu, managementu BOZP, finančního managementu nebo managementu rizik.

Efektivní zavedení normy přináší organizacím především prokazatelné úspory energií, a tedy i nákladů a zlepšení environmentálního image. Certifikace navíc prokazuje a deklaruje systémový přístup v této oblasti a záruku trvalého zlepšování vzhledem k úspoře nákladů a snižování negativního dopadu na životní prostředí.

CERTIFIKACE

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (certifikační orgán č. 3001) Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (dále TZÚS Praha, s.p.), je akreditován pro certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v rozsahu daném v příloze k osvědčení o akreditaci.

Certifikační proces má 3-letý cyklus, který obsahuje certifikační audit a následně 2 dozorové audity.

Certifikační audit probíhá ve dvou stupních: 

  • audit 1. stupně - je zaměřen především na posouzení dokumentace systému managementu a ke stanovení připravenosti organizace k auditu 2. stupně a jeho naplánování. 
  • audit 2. stupně - je vykonáván za účelem vyhodnotit uplatňování žadatelova systému managementu, včetně jeho efektivnosti, tzn. v rámci auditu je posuzováno odstranění slabých míst zjištěných v rámci auditu 1. stupně (byly-li zjištěny) a dále uplatnění dokumentovaného systému managementu při činnostech žadatele v praxi v celém rozsahu předmětu certifikace.

Dozorový audit nad certifikovaným systémem managementu zahrnuje: 

  • posouzení průběžného plnění certifikačních kriterií 
  • posouzení průběžného plnění závazků podmiňujících certifikaci

Informace o certifikačním procesu

Dokumenty ke stažení

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001,3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu