Systém managementu hospodaření s energií (EnMS)

Snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti, využití a spotřeby energie je v dnešní době ve všech oborech jednou z priorit. Zavedení a využívání systematického managementu hospodaření s energií se tedy v organizacích stává účinným nástrojem.

Z těchto důvodů byla zpracována a vydána mezinárodní norma ČSN EN ISO 50001:2019 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití, která je použitelná pro všechny typy a velikosti organizací bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že je aplikovatelná jak v těžkém průmyslu, tak například v pohostinství nebo ve státní správě.

Norma ČSN EN ISO 50001:2019 specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkající se významných energetických aspektů.

Norma je založena na společných prvcích norem systémů managementu ISO, aby byla zajištěna vysoká kompatibilita zejména s ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Organizace může tuto normu pro implementaci EnMS využít samostatně nebo integrovat její požadavky s dalšími systémy managementu, jako jsou systémy managementu kvality, environmentálního managementu, managementu BOZP, finančního managementu nebo managementu rizik.

Efektivní zavedení normy přináší organizacím především prokazatelné úspory energií, a tedy i nákladů a zlepšení environmentálního image. Certifikace navíc prokazuje a deklaruje systémový přístup v této oblasti a záruku trvalého zlepšování vzhledem k úspoře nákladů a snižování negativního dopadu na životní prostředí.
 

Dokumenty ke stažení

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení