Certifikace výrobků

Certifikace výrobku je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací, jehož se TZÚS Praha, s.p., účastní jako nezávislá strana.

Nabízíme certifikaci stanovených i nestanovených výrobků a výrobků spadajících pod harmonizovanou oblast. Stanovené výrobky jsou výrobky, které mohou představovat zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a jejich seznam bývá součástí nařízení vlády příslušných k zákonu č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky. Na harmonizované výrobky se vztahují evropské směrnice nebo evropská nařízení.

Stanovené a harmonizované výrobky certifikujeme pro splnění zákonných požadavků na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). TZÚS Praha, s.p., vystupuje jako autorizovaná osoba 204 v souladu s autorizací udělenou ÚNMZ a jako oznámený subjekt 1020 v souladu s oprávněním vydaným rovněž ÚNMZ.

U nestanovených výrobků nabízíme dobrovolnou certifikaci, tuto certifikaci můžeme nabídnout na žádost zájemce i u stanovených výrobků.

 

 

Dokumenty ke stažení

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků