Certyfikacje wyrobów

Certyfikacja wyrobu to proces oceny zgodności wyrobu z wymaganiami przepisów i specyfikacji technicznych, w którym TZÚS Praha, s.p., uczestniczy jako niezależna strona.

Oferujemy certyfikację wyrobów objętych i nieobjętych obowiązkową oceną oraz wyrobów z obszaru zharmonizowanego. Wyroby podlegające obowiązkowej ocenie w Czechach, tzw. wyroby stanowione, to wyroby, które mogą przedstawiać podwyższony stopień zagrożenia uzasadnionego interesu publicznego a ich wykaz jest zazwyczaj określony w rozporządzeniach rządu przynależących do ustawy nr 22/1997 Sb. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać wyroby. Wyroby zharmonizowane są objęte europejską dyrektywą lub europejskim rozporządzeniem.Wyroby objęte obowiązkową oceną i zharmonizowane certyfikujemy pod kątem spełniania przez nie wymagań prawnych na podstawie decyzji czeskiego urzędu ds. normalizacji (Úřad pro technickou normalizacji státní zkušebnictví - ÚNMZ). TZÚS Praha, s.p., występuje jak jednostka autoryzowana nr 204 oraz jednostka notyfikowana nr 1020 zgodnie z autoryzacjami udzielonymi przez ÚNMZ. 

W przypadku wyrobów nieobjętych obowiązkową oceną oferujemy dobrowolną certyfikację, którą na wniosek klienta możemy zaproponować także u wyrobów stanowionych.

Osoby kontaktowe

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozycja:
Zastępca kierownika jednostki certyfikującej wyroby AC 207
Specjalizacja:
Certyfikacja i weryfikacja wyrobów
Oddział:
Dział certyfikacji i weryfikacji wyrobów