Wyroby wprowadzane do obrotu w Rep. Czeskiej z obowiązkową deklaracją zgodności

Organy certyfikacyjne, które dokonują oceny zgodności w zakresie określonym przez ustawę nr 22/1997 Sb., o wymaganiach technicznych dotyczących wyrobów, oraz nawiązujące do niej rozporządzenia rządu, nazywane są jednostkami autoryzowanymi (AO). Jednostką autoryzowaną może zostać podmiot upoważniony do wykonywania tej działalności przez Urząd Normalizacji Technicznej, Metrologii i Badań (ÚNMZ) na podstawie weryfikacji jego możliwości spełnienia wymogów odpowiedniego rozporządzenia rządu. Wyroby określone w tej ustawie nazywane są wyrobami regulowanymi i zazwyczaj przed wprowadzeniem ich na rynek musi zostać wydana deklaracja zgodności.

Wybrane materiały budowlane

Materiały budowlane, dla których nie istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna, przed wprowadzeniem na rynek w RCz muszą zostać ocenione zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 163/2002 Sb., zmienionym przez rozporządzenie rządu nr 312/2005 Sb., o wymaganiach technicznych dotyczących wybranych wyrobów budowlanych. W załączniku nr 2 do tego rozporządzenia znajduje się wykaz wyrobów regulowanych a także opis postępowania podczas oceny zgodności wyrobu. W przypadku braku określonych norm dla danego wyrobu jednostka autoryzowana sporządza techniczny certyfikat budowlany. Podstawą do jego sporządzenia są instrukcje techniczne, które służą do zachowania jednolitego procesu dla wszystkich zainteresowanych jednostek autoryzowanych.

Na mocy decyzji ÚNMZ spółka Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., jest autoryzowana jako AO nr 204 do przeprowadzania oceny zgodności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia rządu nr 163/2002 Sb., zmienionego przez rozporządzenie rządu nr 312/2005 Sb., dla następujących grup wyrobów:

 • wyroby budowlane do betonowych i żelbetonowych części budynków
 • wyroby budowlane do budynków murowanych
 • wyroby budowlane z drewna i konstrukcje drewniane
 • wyroby budowlane do konstrukcji metalowych
 • ochronne materiały i wyroby termoizolacyjne, materiały hydroizolacyjne, pokrycia dachowe i kleje
 • wyroby budowlane do systemów kanalizacyjnych i sieci dystrybucyjnych cieczy i gazów
 • materiały budowlane do wypełnień otworów
 • materiały, wyroby, konstrukcje i urządzenia specjalne
 • urządzenia techniczne budynków
 • wyroby budowlane do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych ścian, stropów, podłóg
 • wyroby budowlane do urządzeń sanitarnych i inne wyroby specjalne

Na podstawie wydanych certyfikatów producent lub importer wystawia deklarację zgodności zgodnie z § 13 rozporządzenia rządu nr 163/2002 Sb., zmienionego przez rozporządzenie rządu nr 312/2005 Sb.

Wyposażenie placów zabaw

Wyposażenie placów zabaw przed jego wprowadzeniem na rynek musi zostać ocenione zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 173/1997 Sb., zmienionym przez rozporządzenie rządu nr 88/2010 Sb., które reguluje proces oceny zgodności dla wybranych wyrobów. Wyposażenie placów zabaw to urządzenia i konstrukcje wraz ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi, na których dzieci mogą bawić się indywidualnie bądź w grupach na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Place zabaw są oceniane zgodnie z serią norm ČSN EN 1176, które regulują ogólne wymagania dotyczące ich instalacji, kontroli, konserwacji, użytkowania oraz wymogów dotyczących poszczególnych elementów ich wyposażenia.

Na mocy decyzji ÚNMZ spółka Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., jest autoryzowana jako AO nr 204 do przeprowadzania oceny zgodności środków masowej rozrywki (wyposażenie placów zabaw) zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 173/1997 Sb., zmienionego przez rozporządzenie rządu nr 88/2010 Sb., dla następujących wyrobów:

 • samodzielne urządzenia do zabawy (drabinki, domki, zestawy wspinaczkowe)
 • huśtawki
 • zjeżdżalnie
 • liny do zjeżdżania
 • karuzele
 • urządzenia do huśtania (huśtawki wahadłowe, sprężynowce i inne)
 • łączone wyposażenie placów zabaw
 • nawierzchnie placów zabaw i przestrzeni dla dzieci
 • urządzenia przeznaczone dla użytkowników wrotek, łyżworolek, deskorolek lub podobnych artykułów sportowych, jak również rowerów BMX

Wydane certyfikaty służą producentom i importerom jako podstawa do sporządzenia deklaracji zgodności zgodnie z § 6 rozporządzenia rządu nr 173/1997 Sb., zmienionego przez rozporządzenie rządu nr 88/2010 Sb.; założycielom placów zabaw służą one jako potwierdzenie strony trzeciej o bezpieczeństwie wykorzystanych urządzeń.

Oprócz spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu rządu nr 173/1997 Sb., można również uzyskać profesjonalną ocenę już istniejącego wyposażenia placu zabaw, jak również zlecić kontrolę starszego i nowego placu zabaw, o ile istnieją wątpliwości co do jego parametrów bezpieczeństwa.

Formularz kontaktowy