Wyroby znakowane znakiem budowlanym wprowadzane na rynek polski

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966, z późn. zm.) określa grupy wyrobów objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania ich znakiem budowlanym przy wprowadzaniu ich do obrotu na polski rynek.

Dla każdej grupy wyrobów Rozporządzenie przypisuje także właściwy krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. W przypadku systemu zgodności 2+ jednostka posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Podstawę do deklarowania właściwości użytkowych stanowi krajowa specyfikacja techniczna, którą może być: Polska Norma wyrobu lub krajowa ocena techniczna.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – TZÚS Praha s.p. – w uzupełnieniu do dotychczasowej swojej działalności, uzyskał akredytację PCA i jako akredytowana jednostka certyfikująca wyroby, nr AC 207 może wypełniać działania wynikające z krajowego systemu.  Dzięki temu możemy dziś Państwu oferować usługi nie tylko w systemie europejskim jako jednostka notyfikowana, ale także w polskim systemie krajowym, jako akredytowana jednostka certyfikująca wyroby.

Jednostka certyfikująca wyroby

Akredytacja PCA udzielona TZÚS Praha s.p. obejmuje trzy grupy wyrobów według załącznika 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966, z późn. zm.):
  • wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego
  • mieszanki związane hydraulicznie
  • beton towarowy.
Szczegółowy zakres akredytacji znajdą Państwo poniżej oraz na stronie PCA.
 
Przepisy precyzują, że w przypadku określonych zastosowań dla wymienionych wyrobów, należy przeprowadzić ocenę i weryfikację stałości właściwości zgodnie z krajowym systemem 
 
Oznacza to, że w procesie oceny oprócz producenta, bierze udział także jednostka certyfikująca (akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji), do której zadań należy:
  • Przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
  • Wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji
  • Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.
 
Dzięki uzyskanej przez nas akredytacji możemy wykonywać wymienione czynności i tym samym wypełnić działania związane z oceną i weryfikacją przeznaczone dla jednostki certyfikującej a wynikające z systemu 2+. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy Program certyfikacji wraz z wykazem krajowych specyfikacji technicznych, które są nim objęte.

Nasze działania obejmują:

Wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego oraz ZKP – wykwalifikowany zespół audytorów dokona oceny Państwa zakładu oraz prowadzonej zakładowej kontroli produkcji, pod kątem wymagań określonych we właściwej krajowej specyfikacji technicznej. Nasi specjaliści posługują się językiem polskim, więc audyt oraz wszelka niezbędna dokumentacja odbywa się i jest opracowywana w języku polskim.

Wydanie krajowego certyfikatu zgodności ZKP – po pozytywnym zakończeniu inspekcji zostanie wydany certyfikat, który będzie potwierdzeniem, że prowadzona ZKP spełnia wymagania stosownej specyfikacji technicznej. Certyfikat ten jest niezbędny przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych w ramach krajowego systemu oceny 2+.

Nadzór, ocena i ewaluacja ZKP – inspekcje w nadzorze prowadzone są z częstotliwością określoną w specyfikacji technicznej lub raz w roku w przypadku braku takich zapisów. Na ich podstawie jest podejmowana decyzja o dalszym utrzymaniu ważności wydanego certyfikatu.

Wybierając naszą ofertę, wybierają Państwo doświadczony i cieszący się uznaniem na arenie europejskiej instytut, który już od wielu lat działa w obszarze związanym z betonem, prefabrykatami i mieszankami hydraulicznymi a swoje usługi świadczy niemal na całym świecie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, których dane znajdą Państwo poniżej.

Ważność wydanych certyfikatów może być potwierdzona za pośrednictwem e-mail: ucov@tzus.cz
Wykaz cofniętych, ograniczonych i zawieszonych certyfikatów

 

Osoby kontaktowe

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozycja:
Zastępca kierownika jednostki certyfikującej wyroby AC 207
Specjalizacja:
Certyfikacja i weryfikacja wyrobów
Oddział:
Dział certyfikacji i weryfikacji wyrobów

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 251
E-mail:
Pozycja:
główny asesor, audytor systemów zarządzania
Specjalizacja:
materiały i komponenty budowlane
Oddział:
Ostrawa

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 331
Pozycja:
Specjalista ds. badań i oceny ceramiki budowlanej
Specjalizacja:
Badania LCA - produkty, budynki; Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
Oddział:
Pilzno