Informacje podstawowe o przedsiębiorstwie i jego usługach

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p), jest największą organizacją w Republice Czeskiej zajmującą się badaniami i certyfikacją wyrobów budowlanych, uznanym na świecie dostawcą kompleksowych usług w wielu obszarach, ważnym partnerem producentów, importerów, projektantów oraz wykonawców budów, administracji publicznej, organizacji ze strefy badawczo-rozwojowej, jest także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji oraz aktywnym uczestnikiem procesu tworzenia regulacji technicznych oraz norm.
 

 

TZÚS Praha, s.p jest: 
 • uprawniony do oceny zgodności jako autoryzowana oraz notyfikowana jednostka, jednostka oceny technicznej (TAB – opracowywanie EAD oraz wydawanie ETA)
 • akredytowany przez Czeski Instytut ds. Akredytacji (Českým institutem pro akreditaci, o.p.s) w zakresie wykonywania czynności:
  • jednostki certyfikującej wyroby, certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji kwalifikacji dostawców budowlanych, weryfikacji emisji gazów cieplarnianych
  • laboratoriów badawczo-wzorcujących
  • jednostki inspekcyjnej
 • autoryzowany w zakresie weryfikacji przyrządów pomiarowych (autoryzowane centrum metrologii)
 • instytutem ekspertyz sądowych w obszarze wyrobów budowlanych, powołanym przez czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości.
 

 

TZÚS Praha, s.p., świadczy przede wszystkim następujące usługi:
 • Badania, ocena, weryfikacja właściwości użytkowych oraz certyfikacja
 • wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE oraz w ramach czeskiego i polskiego systemu krajowego, certyfikacja na potrzeby znaku „Certyfikowano dla budownictwa”
 • dźwigów, zabawek, wyposażenia placu zabaw, mebli
 • emisji hałasu
 • certyfikacja systemów zarządzania (QMS, EMS, EnMS, SZBHP)
 • pomiar czynników fizycznych (hałas, całkowite zapylenie, oświetlenie naturalne i sztuczne)
 • badania z zakresu chemii analitycznej oraz zawartości substancji niebezpiecznych
 • inspekcje wytwórni i dostaw betonu oraz dźwigów
 • weryfikacja przyrządów pomiarowych oraz usługi wzorcowania
 • weryfikacja deklaracji środowiskowych produktu - EPD
 • etykiety energetyczne budynków, audyty energetyczne
 • wielokryterialna ocena jakości budynków w systemie SBToolCZ
 • potwierdzanie kompetencji zawodowych wykonawców ETICS, potwierdzanie kompetencji w zakresie projektowania i zabudowania okien i drzwi zewnętrznych według ČSN 74 6077
 • usługi Przedstawicielstwa Handlowego w Moskwie właściwe dla Federacji Rosyjskiej, krajów unii celnej oraz WNP oraz usługi w zakresie handlu z innymi krajami spoza UE
 • przedstawicielstwo oraz certyfikowane centrum serwisowe produktów marki PROCEQ SA, Szwajcaria
 
Usługi są świadczone za pośrednictwem sieci oddziałów w Brnie, Czeskich Budziejowicach, Ostrawie, Pilznie, Pradze, Předměřicích nad Labem, Cieplicach oraz Instytutu Badawczego Przemysłu Lekkiego w Czeskich Budziejowicach (Zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích – ZÚLP). 
Wachlarz usług TZÚS Praha, s.p., uzupełniają usługi świadczone przez spółki siostrzane QUALIFORM, a.s., oraz PAVUS, a.s., które współpracują ze sobą w ramach grupy TZÚS GROUP (www.tzusgroup.cz).