Badania, rozwój, innowacje, projekty europejskie

Odcinek badań, rozwoju i innowacji (VVI) rozpoczął swoją działalność w lutym 2005. Pierwszym zadaniem było śledzenie europejskich programów normalizacyjnych i badawczych oraz włączenie się do nich, a drugim aktywne współuczestniczenie w innowacjach wyrobów budowlanych i technologii, proponowanie odpowiednich postępowań przy badaniach, ocena możliwości odpowiedniego zastosowania i ocena ich właściwości z uwzględnieniem spełniania podstawowych wymogów odnośnie budów. Samodzielnie lub przy współpracy z organizacjami RDI zostały również stopniowo rozwiązywane ważne zadania naukowych i zadania aplikowanych badań i rozwoju.

Od 2006 roku zostało zgłoszonych ogółem sześć projektów europejskich, do dzisiaj zostały zakończone dwa trzyletnie (Solar Transfer i EracoBuild), nowo został rozpoczęty projekt Geocluster. Odcinek VVI jest aktywny w europejskiej przestrzeni badawczej – dzięki kierowaniu CCTP (Czeskiej Budowlanej Platformy Technologicznej) długotrwale przyczyniał się do działań aktywnych w ramach ECTP i E2BA jako NLP za CzR, był aktywny w programach EurekaBuild I i EurekaBuild II, włącznie z organizowaniem międzynarodowych workshopów i BE w CzR, rozwijał bezpośrednią współpracę międzynarodową (BTI Linz, IMBIGS Warszawa) itd. Już przy szerszym włączeniu pracowników pozostałych filii są nadal rozwjane działania aktywne w ramach CZGBC, SBA i inn. Zawsze dba się o efekt kompleksowy i zadowolenie konkretnych klientów dla których w ten sposób instytut jest zdolny do zabezpieczenia wyjść z kompletnego łańcucha nauka – badania – rozwój – innowacja  - wykorzystanie aż do odpowiednich certyfikatów albo narodowych lub europejskich uprawnień technicznych.

Ważną działalność rozwija długotrwale odcinek VVI w dziedzinie konstrukcji murowanych i kombinowanych: jest wiodącym stanowiskiem w CzR, kieruje Ośrodkiem normalizacji technicznej, posiada prezesurę TNK 37 i reprezentuje CzR w CEN/TC 125, CEN/TC 250 / SC 6 oraz w AGNB SG 10, długotrwale działa na TU w Brnie i Ostrawie w komisjach do udzielania doktoratów, jest honorowym członkiem w związkach producentów itp. Praktycznie wszystkie aktualne technologie murowania w ostatnich dziesięciu latach przeszły za pośrednictwem badań i ich oceny przez powyższe miejsce pracy aż do praktycznego wykorzystania.

Od 2006 roku zostało do dzisiaj rozwiązanych 7 dużych projektów innowacyjnych dla firm: Pichler Wells (AT), Wienerberger CP a.s., Tondach s.r.o., LIAS Vintířov k.s., HELUZ s.r.o., XELLA ČR a H+H ČR. W obecnym okresie są realizowane lub przygotowywane dalsze zadania. Z rozwiązanych projektów o znaczeniu europejskim podajmy przynajmniej nowoczesne technologie murowania z wykorzystaniem piany PUR, rozwój kompleksowy nowych przekrojów elementów murowanych z integrowaną izolacją, przygotowanie i wdrożenie Eurokodu 6 włącznie z  Załącznikiem Narodowym, ważne badania ścian murowanych i objektów  w odniesieniu do efektów sejsmiczności  ponownie doprowadzone aż do korekcji  Załącznika Narodowego do Eurokodu 8, rozwiązywanie problematyki wytrzymałości przeciwpożarowej nowoczesnych technologii murowania itp. Włączenie do badań europejskich pre-normatywnych i co-normatywnych jest w wybranych branżach zapewniane w pełnym zakresie. Oprócz konstrukcji murowanych i kombinowanych jest szeroko rozwijana działalność szczególnie w dziedzinie powłok obwodowych i systemów budów (ETICS, External thermal insulation aerated claddings, Vetures, Curtain walls, etc.) incl. its load-bearing substructures.

Bogata jest również dalsza działalność przy rozwiązywani zadań VVI (np. w dziedzinie budów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej), aktywna działalność w ramach normalizacji pracy krajowej i zagranicznej, pracy w  14 grupach sektorowych GNB CPD, w 8 grupach roboczych WG EOTA i w 34 komisjach TNK, CEN/TC lub ISO. W przedsiębiorstwie dalej pracuje ujednolicone Centrum Normalizacji Technicznej. O międzynarodowym zaszeregowaniu pracowników TZÚS Praha, s.p. świadczy również kolektywne lub indywidualne członkostwo w takich licznych organizacjach narodowych i międzynarodowych jak ENBRI, RILEM, CIB, IABSE, IMS.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.

Mobil:
+420 602 545 477
Telefon:
+420 541 235 303
Faks:
+420 541 233 303
Pozycja:
dyrektor działu
Specjalizacja:
Oddział:
dział badań, rozwoju i innowacji