Certyfikacja budynków

TZÚS Praha, s.p., świadczy usługi w zakresie certyfikacji budynków pod kątem zarządzania w nich energią z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Wydaje etykiety energetyczne, świadectwa, raporty z audytów, wykonuje pomiary termowizyjne, określanie szczelności powietrznej budynków (Blowe Doot test), obliczenia termotechniczne i inne usługi z zakresu energetyki budynków.

Tak zwaną zieloną ofertę uzupełnia certyfikacja w wielokryterialnym systemie jakości dla zrównoważonego budownictwa „SBToolCZ”, deklaracja środowiskowa produktu (EPD) i ocena cyklu życia wyrobów (LCA).