Wyroby znakowane CE

Spółka Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., jako jednostka notyfikowana nr 1020, upoważniona jest do wykonywania czynności stron trzecich w procesie dokonywania oceny i weryfikacji stałości właściwości w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR). Niniejsza ocena prowadzi do nadania oznakowania CE. Umieszczenie oznakowania CE jest obowiązkiem producenta.

Znakowanie CE dołącza się

  • do wszystkich wyrobów budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z CPR.

Znakowanie​ CE

  • poprzez dołączenie oznakowania CE do wyrobu producent daje do zrozumienia, że ponosi odpowiedzialność za zgodność takiego wyrobu z właściwościami określonymi w oświadczeniu, jak również za zgodność z wszystkimi odpowiednimi wymaganiami określonymi w CPR i innych odpowiednich przepisach harmonizacyjnych UE, które regulują jego dołączanie.

CPR dotyczy wyrobów, dla których określono zharmonizowane normy techniczne

  • zharmonizowane normy
  • europejskie dokumenty oceny – EDO (na podstawie EDO wydaje się ETA)

Zharmonizowane specyfikacje techniczne
W związku z nieustającym rozwojem i tworzeniem się nowych zharmonizowanych specyfikacji technicznych należy wciąż monitorować ich aktualność. Odnośniki do nich są publikowane na stronach Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/

Zakres notyfikacji jednostki notyfikowanej nr 1020 w odniesieniu do CPR można znaleźć pod następującym adresem:http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS_46622

Formularz kontaktowy