Wyroby znakowane CE

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., (Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga) jako jednostka notyfikowana nr 1020, jest upoważniona do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR). Ocena ta uprawnia i jednocześnie zobowiązuje producenta do umieszczenia oznaczenia CE na swoim wyrobie. Oznaczenie CE umieszcza się na wszystkich wyrobach budowlanych, dla których producent zgodnie z CPR wystawił deklarację właściwości użytkowych. 

Znaczenie oznakowania CE

  • poprzez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia oznakowania CE producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w CPR i innym stosownym ustawodawstwie harmonizacyjnym UE odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania. 
CPR obejmuje wyroby, dla których zostały wprowadzone zharmonizowane specyfikacje techniczne:
  • normy zharmonizowane
  • europejskie dokumenty oceny – EAD (na podstawie EAD wydaje się ETA)

Zharmonizowane specyfikacje techniczne

W związku z nieustającym rozwojem i tworzeniem nowych zharmonizowanych specyfikacji technicznych, konieczne jest śledzenie ich aktualności. Odnośniki do nich publikowane są na stronach Komisji Europejskiej tutaj.

Zakres notyfikacji jednostki notyfikowanej 1020 w ramach CPR można znaleźć tutaj.

Formularz kontaktowy