Certyfikowano dla budowlnictwa i inne dobrowolne certyfikacje

Certyfikowano dla budownictwa w Czechach

TZÚS Praha, s.p., bierze udział we wspólnym programie członków Stowarzyszenia Laboratoriów Badawczych dla Budownictwa (Svaz zkušeben pro výstavbu - SZV) polegającym na dobrowolnej certyfikacji wyrobów budowlanych i materiałów przeznaczonych do budownictwa w czeskich warunkach „Certyfikowano dla budownictwa”.

System certyfikacji zgodnie z którym przyznawany jest znaku zgodności „Certyfikowano dla budownictwa” został zaprojektowany jako dobrowolny otwarty system certyfikacji wyrobów budowlanych, który ocenia przydatność wyrobów budowlanych w rozumieniu ustawy nr 183/2006 Sb., w sprawie planowania i budownictwa przestrzennego oraz innych przepisów technicznych obowiązujących w Czechach.

System certyfikacji funkcjonuje jako niedyskryminacyjny system otwarty dla wyrobów budowlanych bez względu na ich pochodzenie (Republika Czeska, kraje UE, kraje trzecie) i niezależnie od tego, czy jest to stanowiony, czy niestanowiony w myśl czeskich przepisów wyrób budowlany.

Procedura certyfikacji oraz zasady używania i administrowania znakiem „Certyfikowano dla budownictwa” są publicznie dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia Svaz zkušeben pro výstavbu

Znak „Certyfikowano dla budownictwa” jest zarejestrowany w krajowym programie Czeska jakość (Česká kvalita).

Jednostki certyfikujące

Certyfikacja wyrobu to proces potwierdzania zgodności właściwości produktu z wymaganiami przepisów technicznych. Dobrowolne certyfikaty nie są podstawą do wydania deklaracji zgodności przez producenta zgodnie z ustawą nr 22/1997 Sb. z późn. zm.

Akredytowana jednostka certyfikująca wyroby

TZÚS Praha, sp., jest akredytowany przez Český institut pro akreditaci, o.p.s (Czeski Instytut Akredytacji) zgodnie z odpowiednimi artykułami normy ČSN EN ISO / IEC 17065 „Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” i występuje jako akredytowana JC nr 3015. Akredytowana JC jest upoważniona do przeprowadzania ocen i wydawania certyfikatów w ramach zakresu określonego w załączniku aktualnego certyfikatu akredytacji.

Certyfikacja wyrobu to proces potwierdzania zgodności właściwości produktu z wymaganiami przepisów technicznych. Dobrowolne certyfikaty nie są podstawą do wydania deklaracji zgodności przez producenta zgodnie z ustawą nr 22/1997 Sb. z późn. zm.

Akredytowana jednostka certyfikująca wyroby

TZÚS Praha, sp., jest akredytowany przez Český institut pro akreditaci, o.p.s (Czeski Instytut Akredytacji) zgodnie z odpowiednimi artykułami normy ČSN EN ISO / IEC 17065 „Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” i występuje jako akredytowana JC nr 3015. Akredytowana JC jest upoważniona do przeprowadzania ocen i wydawania certyfikatów w ramach zakresu określonego w załączniku aktualnego certyfikatu akredytacji.

Nieakredytowana jednostka certyfikująca wyroby

Certyfikacja potwierdza przez niezależną jednostkę certyfikującą, że produkt pod względem jego właściwości i ich poziomów odpowiada deklaracji producenta. Certyfikaty służą do potwierdzenia zgodności produktów z czeskimi lub zagranicznymi normami technicznymi, z normami zakładowymi lub specyfikacjami technicznymi, które możemy zgodnie z Państwa wymaganiami opracować. Certyfikacja jest wykorzystywana głównie przez producentów, importerów lub dystrybutorów w przypadku wyrobów niestanowionych i wyrobów, w przypadku których udział jednostki notyfikowanej nie jest obowiązkowy w przypadku oceny dokonywanej zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.