Osvědčeno pro stavbu a jiné dobrovolné certifikace

Osvědčeno pro stavbu v ČR

TZÚS Praha, s.p., je zapojen do společného programu členů Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV) dobrovolné certifikace stavebních výrobků a materiálů určených do podmínek českých staveb „Osvědčeno pro stavbu“.

Certifikační systém pro udělování značky shody „Osvědčeno pro stavbu“ je koncipován jako dobrovolný otevřený certifikační systém stavebních výrobků, v rámci kterého je posuzována vhodnost stavebních výrobků ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dalších technických předpisů ČR. Certifikační systém je provozován jako nediskriminační systém otevřený stavebním výrobkům bez ohledu na jejich původ (ČR, státy EU, třetí země) a bez ohledu na to, zda se jedná o stanovený nebo nestanovený stavební
výrobek.

Certifikační postup a pravidla pro používání a správu značky „Osvědčeno pro stavbu“ jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Svazu zkušeben pro výstavbu.

Značka „Osvědčeno pro stavbu“ je zaregistrována v národním programu Česká kvalita.


Certifikační orgány

Výrobková certifikace je proces potvrzení shody vlastností výrobků s požadavky technického předpisu. Dobrovolné certifikáty nejsou podkladem pro vystavení prohlášení o shodě výrobcem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů.


Akreditovaný certifikační orgán certifikující produkty

TZÚS Praha, s.p., je  akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., v souladu s příslušnými články normy ČSN EN ISO/IEC 17065 "Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby" a veden jako akreditovaný CO č. 3015. Akreditovaný CO je oprávněn provádět posouzení a vystavovat certifikáty v rozsahu přílohy k platnému Osvědčení o akreditaci .


Neakreditovaný certifikační orgán na výrobky

Certifikací je potvrzeno nezávislým certifikačním orgánem, že výrobek ve svých vlastnostech a jejich úrovních odpovídá deklaraci výrobce. Certifikáty slouží k potvrzení shody výrobků s českými nebo zahraničními technickými normami, s podnikovými normami nebo technickou specifikací, kterou pro Vás vypracujeme podle Vašich požadavků. Certifikace je využívána zejména výrobci, dovozci nebo distributory u nestanovených výrobků a výrobků, u kterých se při posouzení podle harmonizovaných technických specifikací povinně nevyžaduje účast oznámeného subjektu.

Kontaktní formulář