Politika kvality

Dbáme na vysokou profesionalitu.
Jsme spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro výrobce, dovozce, developery, projektanty a realizátory staveb, veřejnou správu, výzkumnou a vývojovou sféru, ostatní certifikační orgány a autorizované osoby - partnerem přinášejícím poznatky a informace získané díky široké zahraniční spolupráci a aktivní účasti v institucích a organizacích EU i ČR. Za tímto účelem aktivně využíváme členství ve významných národních i mezinárodních organizacích a odborného potenciálu našich pracovníků.

Jsme zárukou nezávislosti, nestrannosti a vysoké profesionality založené na náležité kvalifikaci pracovníků, dlouholetých zkušenostech a inovativních přístupech.

Usilujeme o neustálé zvyšování odborné úrovně poskytovaných služeb, k tomu účelu udržujeme systémy managementu kvality akreditované podle mezinárodních norem a dbáme na neustálé zlepšování jejich efektivnosti.

Respektujeme zákazníka.
Uplatňujeme nediskriminační, korektní a objektivní přístup ke všem zákazníkům. Poskytujeme služby na nejvyšší odborné úrovni v souladu s požadavky normativních i právních předpisů, za přísného dodržování důvěrnosti a nestrannosti, včas a kvalifikovaně, s cílem naplňovat očekávání zákazníků.

Pečujeme o pracovníky.
Jsme si vědomi toho, že kvalita a rychlost poskytovaných služeb závisí především na našich pracovnících. Proto vytváříme podmínky pro trvalý rozvoj kolektivu odborně způsobilých pracovníků motivovaných k neustálému zvyšování odborné úrovně poskytovaných služeb. Dbáme na profesionální a etickou úroveň našich pracovníků a podporujeme rozvíjení jejich kvalifikace a dovedností.

Myslíme na budoucnost.
Základem je trvalé potvrzování pozice nejvýznamnějšího českého i mezinárodně uznávaného poskytovatele komplexních služeb v oblasti posuzování shody, certifikace, zkoušení a inspekce ve všech oborech naší působnosti s cílem přinášet zákazníkům přidanou hodnotu pro jejich konkurenceschopnost v ČR i v zahraničí.

Trvale rozvíjíme kvalifikaci a dovednosti našich pracovníků a vytváříme vlastní zdroje pro další rozvoj. Klademe důraz na zodpovědnost vůči životnímu prostředí, efektivně využíváme všech zdrojů a dodržujeme principy společensky odpovědného chování.

 V Praze dne 1. ledna 2013

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Dokumenty ke stažení