Politika kvality

Jsme spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro výrobce, dovozce, developery, projektanty a realizátory staveb, veřejnou správu, výzkumnou a vývojovou sféru, ostatní certifikační orgány a autorizované osoby; partnerem přinášejícím poznatky a informace získané díky široké zahraniční spolupráci a aktivní účasti v institucích a organizacích EU i ČR. 
Jsme zárukou nezávislosti, nestrannosti a profesionality založené na vysoké kvalifikaci pracovníků, dlouholetých zkušenostech a inovativních přístupech.
Usilujeme o neustálé zvyšování odborné úrovně poskytovaných služeb, k tomu účelu máme zavedeny a udržujeme systémy managementu akreditované podle mezinárodních norem a dbáme na neustálé zlepšování jejich efektivnosti.

Zaměření na zákazníky
Naším cílem je naplňovat potřeby a očekávání zákazníků.
Uplatňujeme nediskriminační, korektní a objektivní přístup ke všem zákazníkům.
Poskytujeme služby na nejvyšší odborné úrovni a v souladu s požadavky normativních a právních předpisů.
Dodržujeme smluvní podmínky, závazky a povinnosti vůči zákazníkům.
Při realizaci zakázek splňujeme závazky nestrannosti, důvěrnosti a objektivity. 

Zaměření na pracovníky
Jsme si vědomi toho, že kvalita a rychlost poskytovaných služeb závisí především na našich pracovnících.
Vytváříme podmínky pro trvalý rozvoj a stabilitu kolektivu odborně způsobilých pracovníků, motivovaných k neustálému zvyšování odborné úrovně poskytovaných služeb.
Klademe důraz na profesionální úroveň pracovníků a podporujeme rozvíjení jejich kvalifikace a dovedností.
Dbáme o etické, korektní a nediskriminační chování pracovníků a o vytváření dobrých vztahů s pracovníky přispívajících k jejich důvěře a loajalitě k podniku.

Zaměření na udržitelnost
Cílevědomě vytváříme zdroje pro další rozvoj zlepšováním efektivnosti systémů managementu, trvalým rozvíjením kvalifikace a dovedností našich pracovníků, zvyšováním kvality poskytovaných služeb a jejich komplexnosti s cílem přinášet zákazníkům přidanou hodnotu pro jejich konkurenceschopnost a důvěryhodnost v ČR i v zahraničí.
Jsme si vědomi odpovědnosti za dopady své činnosti na společnost a dodržujeme principy společensky odpovědného chování, zaručujeme za všech okolností etické chování, nezávislost a nestrannost našich činností.
Aktivně bráníme vzniku korupčního prostředí a protiprávnímu jednání.
Dbáme na bezpečnost informací, stanovujeme odpovědnosti a zásady práce v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Klademe důraz na zodpovědnost vůči životnímu prostředí, na efektivní využívání všech zdrojů a energií, na omezování úniku škodlivých emisí a minimalizaci vzniku odpadů.


Praha 19.09.2023                                                                        

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
ředitel

Dokumenty ke stažení