Informace o přijetí opatření podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů byla od 17. 12. 2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie (dále jen „Směrnice“). 
 
Směrnice byla do českého právního řádu transponována zákonem o ochraně oznamovatelů a souvisejícím změnovým zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů s účinností k 1. 8. 2023 (dále jen „Zákon“).
 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (dále jen ,,TZÚS“) jako povinný subjekt, má zavedený vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který slouží k nahlašování oznámení o možném protiprávním jednání, které podal zaměstnanec TZÚS, a které 
 
a.  má znaky trestného činu,
b.  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c.  porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
d.  porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
Oznámení přijímá a vyřizuje příslušná osoba. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení lze na TZÚS podat prostřednictvím zřízeného VOS písemně, nebo ústně:

a. Písemně:
 1. Doručením listinných oznámení s označením „k rukám příslušné osoby – neotevírat“, na adresu Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, nebo do schránky pro příjem listinných oznámení, která se nachází v přízemí budovy Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.
 2. Prostřednictvím elektronické adresy: oznameni@tzus.cz - podané oznámení přijímá příslušná osoba, která oznámení zaeviduje ve své evidenci údajů.
b. Ústně: Při ústním podání na základě osobního nebo telefonického rozhovoru pořídí příslušná osoba písemný záznam. 

Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.
 
Vyřizování oznámení:
 • Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
 • Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.
 • Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

Evidence a uchovávání oznámení

1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu

a. datum přijetí oznámení,
b. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
c. shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby,
d. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
e. navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

2. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

3. Do evidence podle bodu 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle bodu 2 má přístup pouze příslušná osoba.

Jako příslušná osoba, která přijímá, prošetřuje a navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního jednání, byl určen Mgr. Ing. Michal Struha (tel. 775 557 025).

Všichni oznamovatelé bez výjimky se v každém případě mohou obracet na Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím externího oznamovacího systému, případně na jiné orgány veřejné moci příslušné k řešení oznamovaného protiprávního jednání.

Metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů poskytuje Ministerstvo spravedlnosti. Současně vykonává úkoly spojené se zavedením a fungováním externího (vnějšího) oznamovacího systému, přijímá a posuzuje oznámeni a plní další úkoly stanovené zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů - podrobnosti a bližší informace jsou ke stažení na:  https://oznamovatel.justice.cz.