Informace o zpracování osobních údajů

1. Gestor ochrany osobních údajů:
Ing. Jiří Kupšovský, MBA
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9- Prosek; e-mail: kupsovsky@tzus.cz
 
2. Osobní údaje jsou u TZÚS Praha, s.p., zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.
 
3. Pokud jsou u TZÚS Praha, s.p., zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u TZÚS Praha, s.p., jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste TZÚS Praha, s.p., poskytl/a,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.
 
4. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 
5. Svá práva vůči TZÚS Praha, s.p., uplatňujte cestou gestora ochrany osobních údajů.