Další výrobky s označením CE

TZÚS Praha, s.p., je notifikovanou osobou 1020 pro tyto skupiny výrobků:

 • hračky
 • výrobky z hlediska emisí hluku

Zároveň je TZÚS Praha, s.p. oznámeným subjektem 1020 pro:

 • výtahy

Rozsah notifikace na stánkách Evropské komise (databáze NANDO) zde


Hračky

Každá hračka uvedená na trh Evropské unie musí splnit  technické požadavky evropské směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (implementovaná do nařízení vlády č. 86/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na hračky). Hračky musí být opatřeny značením CE, informacemi pro spotřebitele, ES prohlášením o shodě a technickou dokumentací.

TZÚS Praha, s.p., je  notifikující autoritou ÚNMZ oznámen jako  notifikovaná osoba 1020 k posuzování shody, certifikaci, hodnocení a zkoušení všech typů hraček. Nabízíme také komplexní služby v oblasti:

 • zkoušení všech bezpečnostních charakteristik
 • zkoušky mechanické a fyzikální
 • zkoušky hořlavosti
 • zkoušky zdravotní nezávadnosti materiálů hraček (migrace a celkové obsahy rizikových prvků, primární aromatické aminy, formaldehyd, ftaláty a další organické látky)

Posouzení třetí stranou je pro odběratele známkou důvěryhodnosti údajů deklarovaných výrobcem, dovozcem nebo distributorem hraček.

Výtahy

Před uvedením výtahů nebo bezpečnostních komponent na trh je nutné zajištění jejich posouzení některým z postupů posuzování shody podle §§ 10 a 11 nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (dále jen NV 122/2016 Sb.) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU a zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

ÚNMZ udělilo TZÚS Praha, s.p., oprávnění jako oznámenému subjektu 1020. Rozsah oprávnění se vztahuje na výrobky vymezené v §1 odst. 2 a 3 NV 122/2016 Sb. a na všechny postupy posuzování shody uvedené v §§ 10 a 11 NV 122/2016 Sb. a specifikované v přílohách č. 4 až 12 k tomuto nařízení vlády. Jmenovitě tedy:

 • EU přezkoušení typu dle příl. 4 (modul B)
 • Závěrečná inspekce u výtahů dle příl. 5
 • Kontrola shody s typem náhodným výběrem dle příl. 9 (modul C2)
 • Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výroby dle příl. 12 (modul D)
 • Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků dle příl. 6 a 10 (modul E)
 • Shoda založená na ověřování každého jednotilivého výrobku dle příl. 8 (modul G)
 • Shoda založená na úplném zabezpečování kvality dle příl. 7 (modul H)
 • Shoda založená na úplném zabezpečování kvality a přezkoumání návrhu dle příl. 11 (modul H1)

 

Výrobky z hlediska emisí hluku

Povinností výrobců a dovozců strojních zařízení je u výrobků uváděných na trh ČR a EU doložit plnění požadavků emisí hluku zařízení používaných ve venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 9/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES.

TZÚS Praha, s.p., je notifikující autoritou ÚNMZ oznámen jako notifikovaná osoba 1020 na základě Rozhodnutím ÚNMZ a zajišťujeme v rámci této činnosti:

 • hodnocení technické dokumentace výrobku k posouzení shody a provádění následných prověrek k prověření a potvrzení trvání shody
 • ověření celku / výrobku u výrobce nebo dovozce
 • úplné zabezpečení systému řízení výroby

Rozsah zařízení, pro která jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku, je dán přílohou 1 NV 9/2002 Sb. (např. stroje na zhutňování, pojízdné a věžové jeřáby, dozery, hydraulická rypadla, kompresory, nakladače, motorové kultivátory, svařovací generátory atd.).

Rozsah zařízení, pro která je stanoven pouze požadavek na označení údajem o garantované hladině akustického výkonu, je dán přílohou 2 NV 9/2002 Sb. (např. řezače spár, rolby, pásové dopravníky, pásové pily pro staveniště, křovinořezy, pokladače potrubí, vozy na sběr odpadků, kypřiče, pojízdné vysavače, čerpací stanice na vodu, autodomíchávače betonové směsi atd.).

Kontaktní formulář