Inne wyroby z oznakowaniem CE

TZÚS Praha, s.p. jest jednostką notyfikowaną nr 1020 w zakresie następujących grup produktów:

 • interoperacyjność systemu kolei
 • zabawki
 • dźwigi
 • wyroby z punktu widzenia emisji hałasu

Zakres notyfikacji na stronach Komisji Europejskiej (baza danych NANDO) tutaj.


Interoperability of the rail system

Based on the decision of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing, we are authorized, as Notified Body 1020, for conformity assessment of products specified in Government Regulation No. 133/2005 Coll., On Technical Requirements for Operational and Technical Interoperability of the European Rail System, as amended.

Technical and Test Institute for Construction Prague is responsible for the assessment of conformity of specified products with the technical requirements for conformity assessment of interoperability components and subsystem verification in relation to the technical specifications for interoperability:

 • Decyzja Komisji 2011/275/UE zmieniona Decyzją Komisji 2012/464/UE dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych
 • Decyzja Komisji 2008/2017/WE zmieniona Decyzją Komisji 2012/464/UE dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
 • Decyzja Komisji 2008/164/WE zmieniona Decyzją Komisji 2012/464/UE dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

Spółka TZÚS Praha, s.p., jest autoryzowana w zakresie oceny wszystkich elementów podsystemu Infrastruktura transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości

 • Szyny
 • Systemy mocowania szyn
 • Podkłady kolejowe i zwrotnice


Każda zabawka wprowadzana na rynek Unii Europejskiej musi spełniać wymagania techniczne Dyrektywy Europejskiej 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek (transportowana do rozporządzenia rządu nr 86/2011 Sb., z późniejszymi zmianami, o wymaganiach technicznych dotyczących zabawek). Zabawki muszą zawierać oznakowanie CE, informacje dla użytkownika, oświadczenie WE o zgodności i dokumentację techniczną.

Spółka TZÚS Praha, s.p., jest zarejestrowana przez organ notyfikujący ÚNMZ jako jednostka notyfikowana nr 1020 do dokonywania oceny zgodności, certyfikacji, oceny i testowania wszystkich rodzajów zabawek. Oferujemy również kompleksowe usługi w dziedzinie:

 • badania wszystkich właściwości bezpieczeństwa
 • badania mechaniczne i fizykalne
 • badania palności
 • badania niezawodności zdrowotnej materiału, z którego wykonane są zabawki (migracja i łączna zawartość czynników ryzyka, pierwszorzędowe aminy aromatyczne, formaldehyd, ftalany i inne substancje organiczne)

Ocena dokonana przez stronę trzecią stanowi dla odbiorcy gwarancję wiarygodności danych zadeklarowanych przez producenta, importera lub dystrybutora zabawek. Wyniki badań i certyfikaty służą producentom i importerom do wykazania zgodności w myśl postanowień rozporządzenia rządu nr 86/2011 Sb., o wymaganiach technicznych dotyczących zabawek.

Dźwigi

Przed wprowadzeniem dźwigu lub części zabezpieczających na rynek niezbędna jest ich ocena dokonana za pomocą jednej z procedur oceny zgodności zgodnie z § 3 rozporządzenia rządu nr 27/2003 Sb., z późniejszymi zmianami, które określa również wymagania techniczne dotyczące dźwigów (zwane dalej NV 27/2003 Sb.), a także zgodnie z Dyrektywą 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Spółka TZÚS Praha, s.p., na mocy decyzji ÚNMZ jest autoryzowana jako jednostka autoryzowana nr 204 i jednostka notyfikowana nr 1020. W przypadku dźwigów zakres oceny zgodności określony jest dla:

 • badania typu WE zgodnie z załącznikiem 5B, NV 27/2003 Sb.
 • inspekcji końcowej zgodnie z załącznikiem 6, NV 27/2003 Sb.
 • weryfikacji zgodności każdego dźwigu przez jednostkę autoryzowaną nr 204 zgodnie z załącznikiem 10, NV 27/2003 Sb.
 • zapewnienia jakości dźwigu zgodnie z załącznikiem 12, NV 27/2003 Sb.
 • kompleksowego zapewnienia jakości dźwigu zgodnie z załącznikiem 13, NV 27/2003 Sb.
 • zapewnienia jakości produkcji dźwigu zgodnie z załącznikiem 14, NV 27/2003 Sb.

Zgodnie z załącznikiem nr 4, NV 27/2003 Sb., zakres oceny zgodności w przypadku części zabezpieczających jest określony dla:

 • badania typu WE części zabezpieczających zgodnie z załącznikiem 5A, NV 27/2003 Sb.
 • zapewnienia jakości części zabezpieczających zgodnie z załącznikiem 8, NV 27/2003 Sb.
 • kompleksowego zapewnienia jakości części zabezpieczających zgodnie z załącznikiem 9, NV 27/2003 Sb.
 • oceny zgodności części zabezpieczających z badanym typem zgodnie z załącznikiem 11, NV 27/2003 Sb.

Wyroby z punktu widzenia emisji hałasu

Obowiązkiem producentów i importerów maszyn wprowadzanych na rynek Republiki Czeskiej lub UE jest wykazanie spełnienia wymogów dotyczących emisji hałasu maszyn używanych na zewnątrz pomieszczeń zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 9/2002 Sb., z późniejszymi zmianami, które określa również wymagania techniczne dotyczące wyrobów z punktu widzenia emisji hałasu zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Na mocy Decyzji ÚNMZ jako jednostka autoryzowana nr 204 w ramach tej działalności oferujemy:

 • oceny dokumentacji technicznej wyrobów niezbędne do oceny zgodności a następnie przeprowadzenia przeglądów w celu weryfikacji i potwierdzenia trwałości zgodności
 • weryfikację całości / wyrobów u producenta lub importera
 • kompleksowe zabezpieczenie systemu zarządzania produkcją

Zakres urządzeń, dla których określono najwyższe dopuszczalne poziomy emisji hałasu, określony jest w załączniku nr 1 NV 9/2002 Sb. (np. maszyny do zagęszczania, żurawie samojezdne i wieżowe, spycharki, koparki hydrauliczne, sprężarki, ładowacze, redlice motorowe, prądnice spawalnicze itd.).

Zakres urządzeń, dla których wprowadzono wyłącznie wymóg oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, określony jest w załączniku nr 2 NV 9/2002 Sb. (np. wycinarki do fug, przenośniki taśmowe, budowlane piły taśmowe, wycinarki do krzewów, układarki do rur, pojazdy do zbierania odpadków, spulchniacze, pojazdy z urządzeniem do wysysania, zespolone pompy wodne, automatyczne mieszarki do betonu itd.).

Formularz kontaktowy