Inne wyroby z oznakowaniem CE

TZÚS Praha, s.p. jest jednostką notyfikowaną nr 1020 w zakresie następujących grup produktów:
 • zabawki
 • dźwigi
 • wyroby z punktu widzenia emisji hałasu
Zakres notyfikacji na stronach Komisji Europejskiej (baza danych NANDO) znajduje się tutaj.

Zabawki

Każda zabawka wprowadzana do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi spełniać wymagania techniczne Dyrektywy Europejskiej 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Zabawki muszą być opatrzone oznakowaniem CE a także musi im towarzyszyć informacja dla konsumentów, deklaracja zgodności WE oraz dokumentacja techniczna.
 
TZÚS Praha, s.p., jest upoważniony przez organ notyfikujący ÚNMZ jako jednostka notyfikowana nr 1020, do dokonywania oceny zgodności, certyfikacji, oceny i badania wszystkich rodzajów zabawek. Oferujemy kompleksowe usługi w 
dziedzinie:
 • badania wszystkich właściwości dotyczących bezpieczeństwa
 • badania mechaniczne i fizyczne
 • badania palności
 • badania nieszkodliwości dla zdrowia materiału, z którego wykonane są zabawki (migracja i łączna zawartość czynników ryzyka, pierwszorzędowe aminy aromatyczne, formaldehyd, ftalany i inne substancje organiczne)
Ocena dokonana przez stronę trzecią stanowi dla odbiorcy gwarancję wiarygodności danych zadeklarowanych przez producenta, importera lub dystrybutora zabawek.
 
 

Dźwigi

Przed wprowadzeniem do obrotu na rynku czeskim dźwigów lub elementów bezpieczeństwa do dźwigów niezbędna jest ich ocena dokonana za pomocą jednej z procedur oceny zgodności zgodnie z §10 i §11 rozporządzenia rządu nr 122/2016 
Sb., o ocenie zgodności dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (dalej jako NV 122/2016 Sb.) w zgodzie z Dyrektywą 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ustawy nr 90/2016 Sb. o ocenie zgodności stanowionych wyrobów przy udostępnianiu ich na rynku.
Na mocy decyzji ÚNMZ, TZÚS Praha, s.p. posiada uprawnienia jednostki notyfikowanej 1020. Zakres uprawnień dotyczy wyrobów określonych w §1 ust. 2 i 3 NV 122/2016 Sb. oraz wszystkich procedur oceny zgodności, które są wskazane w 
§10 i §11 NV 122/2016 Sb. i opisane w załącznikach od nr 4 do 12 do tego rozporządzenia. Są to mianowicie:
 • badania typu UE według zał. 4 (moduł B)
 • kontrola końcowa dźwigów według zał. 5
 • Kontrola wyrywkowa zgodności z typem według zał. 9 (moduł C2)
 • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji według zał. 12 (moduł D)
 • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości wyrobów według zał. 6 i 10 (moduł E)
 • Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową wyrobu według zał. 8 (moduł G)

Wyroby z punktu widzenia emisji hałasu

Obowiązkiem producentów i importerów maszyn wprowadzanych do obrotu na terenie Republiki Czeskiej lub UE jest wykazanie spełnienia wymogów dotyczących emisji hałasu maszyn używanych na zewnątrz pomieszczeń zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 9/2002 Sb., z późniejszymi zmianami, które określa wymagania techniczne dotyczące wyrobów z punktu widzenia emisji hałasu zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Na mocy Decyzji ÚNMZ, instytut TZÚS Praha, s.p. jest jednostką notyfikowaną 1020 i w ramach naszych czynności oferujemy:
 • ocenę dokumentacji technicznej wyrobów niezbędnej do oceny zgodności a następnie przeprowadzenia przeglądów w celu weryfikacji i potwierdzenia trwałości zgodności
 • weryfikację całości/wyrobu u producenta lub importera
 • kompleksowe zabezpieczenie zakładowej kontroli produkcji
Zakres urządzeń, dla których określono najwyższe dopuszczalne poziomy emisji hałasu, jest określony w załączniku nr 1 do NV 9/2002 Sb. (np. maszyny do zagęszczania, żurawie samojezdne i wieżowe, spycharki, koparki hydrauliczne, sprężarki, ładowacze, redlice motorowe, prądnice spawalnicze itd.).
Zakres urządzeń, dla których wprowadzono wyłącznie wymóg oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy akustycznej jest określony w załączniku nr 2 do NV 9/2002 Sb. (np. wycinarki do fug, przenośniki taśmowe, budowlane piły taśmowe, wycinarki do krzewów, układarki do rur, pojazdy do zbierania odpadków, spulchniacze, pojazdy z urządzeniem do wysysania, zespolone pompy wodne, automatyczne mieszarki do betonu itd.).

Formularz kontaktowy