Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody

Certifikační orgány, které vykonávají posouzení shody v oblasti řízené zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a na něj navazujících nařízení vlády, se nazývají autorizované osoby (AO). Autorizovanou osobou se stává subjekt pověřený k této činnosti Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na základě prověření jeho schopnosti splnit požadavky příslušného nařízení vlády. Výrobky spadající pod tento zákon se nazývají stanovené výrobky a obvykle o nich musí být před uvedením na trh vydáno prohlášení o shodě.

Vybrané stavební výrobky

Stavební výrobky, pro které neexistuje harmonizovaná technická specifikace, musí být před uvedením na trh v ČR posuzovány podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vlády 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. V příloze 2 uvedeného nařízení je seznam stanovených výrobků, včetně příslušného postupu posouzení shody výrobku. V případech absence určených výrobkových norem vypracuje autorizovaná osoba stavební technické osvědčení (STO). Podkladem pro jeho zhotovení jsou technické návody, které slouží k jednotnému postupu pro všechny zainteresované autorizované osoby.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je rozhodnutím ÚNMZ autorizován jako AO č. 204 k výkonům posuzování shody podle přílohy 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro tyto skupiny výrobků:

 • stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb
 • stavební výrobky pro zděné stavby
 • stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce
 • stavební výrobky pro kovové konstrukce
 • ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla
 • stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů
 • stavební výrobky pro otvorové výplně
 • zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení
 • technická zařízení staveb
 • stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah
 • stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky

Na základě vydaných certifikátů vystavuje výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce prohlášení o shodě podle § 13 a 13a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení dětských hřišť

Zařízení dětských hřišť musí být před jejich uvedením na trh posouzena podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 88/2010 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody. Zařízení dětských hřišť jsou zařízení a konstrukce včetně všech komponentů a konstrukčních prvků, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, ať už individuálně nebo ve skupinách. Hřiště jsou posuzována podle norem řady ČSN EN 1176, které stanovují všeobecné požadavky pro jejich zřizování, kontrolu, údržbu, provoz a požadavky na jednotlivé prvky jejich vybavení.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je rozhodnutím ÚNMZ autorizován jako AO č. 204 k výkonům posuzování shody Prostředků lidové zábavy (zařízení dětských hřišť a zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm) podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ve znění předpisů pro tyto výrobky:

 • samostatná herní zařízení (přelézačky, prolézačky a šplhací sestavy)
 • houpačky
 • skluzavky
 • lanovky
 • kolotoče
 • houpací zařízení (vahadlové houpačky, pružinové houpačky a další)
 • kombinované zařízení dětských hřišť
 • povrchy dětských hřišť a prostorů pro děti
 • zařízení určená uživatelům in-line bruslí, kolečkových bruslí, skateboardů nebo podobných kolečkových sportovních potřeb a také kol BMX

Vydané certifikáty slouží výrobcům, dovozcům a distributorům k vypracování prohlášení o shodě podle § 6 nařízení vlády č. 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zřizovatelům dětských hřišť slouží jako potvrzení třetí strany o bezpečnosti použitých zařízení.

Nad rámec požadavků nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je možno získat i odborný posudek na stávající zařízení dětského hřiště, případně nechat provést kontrolu staršího i nového dětského hřiště, pokud jsou pochybnosti o jejich bezpečnostních parametrech.

Kontaktní formulář