Systém environmentálního managementu (EMS)

Požadavky na systém environmentálního managementu (EMS), který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky, jsou specifikovány v ČSN EN ISO 14001:2005/ ČSN EN ISO 14001:2016.

Přínosy systému environmentálního managementu a jeho certifikace:

 • zajištění a vylepšení péče o prostředí
 • uvědomování si vlastní odpovědnosti
 • zprůhlednění rizik, snížení rizik
 • profil / image
 • motivace zaměstnanců
 • včasné rozpoznání problémů s prostředím
 • více záruk plnění právních a jiných požadavků
 • konkurenční výhody
 • nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů

CERTIFIKACE

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (certifikační orgán č. 3001) Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (dále TZÚS Praha, s.p.), je akreditován pro certifikaci systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005/ ČSN EN ISO 14001:2016 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v rozsahu daném v příloze k osvědčení o akreditaci.

Certifikační proces má 3-letý cyklus, který obsahuje certifikační audit a následně 2 dozorové audity.

Certifikační audit probíhá ve dvou stupních: 

 • audit 1. stupně - je zaměřen především na posouzení dokumentace systému managementu a ke stanovení připravenosti organizace k auditu 2. stupně a jeho naplánování. 
 • audit 2. stupně - je vykonáván za účelem vyhodnotit uplatňování žadatelova systému managementu, včetně jeho efektivnosti, tzn. v rámci auditu je posuzováno odstranění slabých míst zjištěných v rámci auditu 1. stupně (byly-li zjištěny) a dále uplatnění dokumentovaného systému managementu při činnostech žadatele v praxi v celém rozsahu předmětu certifikace.

Dozorový audit nad certifikovaným systémem managementu zahrnuje: 

 • posouzení průběžného plnění certifikačních kriterií 
 • posouzení průběžného plnění závazků podmiňujících certifikaci

Informace o certifikačním procesu

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001,3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu