Požadavky systému kritických bodů (HACCP)

Systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku. Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě.
Systém kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej. Systém HACCP slouží k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů, které působí na potravinu a mohou porušit její nezávadnost.
Se zvýšenými požadavky na zdravotní nezávadnost potravin byla zavedena dobrovolná certifikace systému kritických bodů HACCP. Certifikací systému kritických bodů výrobce prokazuje funkční a účinný systém plnění požadavků nad obvyklý rámec vyžadovaný národní legislativou, ověřený nezávislým certifikačním orgánem.

Přínosy certifikace systému kritických bodů:

  • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností);
  • prokázání plnění požadavků HACCP nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou;
  • garance stálosti výrobního procesu, a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému kritických bodů třetí, nezávislou stranou;
  • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
  • optimalizace nákladů – redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
  • snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.;
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
  • snadnější získání státních zakázek.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení