Weryfikacja i zatwierdzanie deklaracji środowiskowej (EMAS)

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) jest jednym z dobrowolnych narzędzi ochrony środowiska naturalnego, co oznacza, że pozytywnie motywuje organizacje do odpowiedzialnego podejścia i wzrostu wydajności środowiskowej ponad to, co jest zawarte w wymogach prawnych. EMAS został ustanowiony przez Unię Europejską w celu badania i monitorowania wpływu działalności organizacji na środowisko naturalne oraz szerzenia informacji w formie odrębnych deklaracji środowiskowych (deklaracja dot. Środowiska naturalnego). Można powiedzieć, że EMAS jest rozszerzeniem systemu ISO 14001, zwłaszcza pod kątem transparentności, ponieważ organizacja z wprowadzonym systemem jest wg EMAS zobowiązana do udostępniania deklaracji środowiskowej i do otwartej dyskusji ze społeczeństwem oraz innymi stronami zainteresowanymi. EMAS przedstawia systemowe podejście do rozwiązywania przez organizację kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym, z naciskiem na integrację środowiskowego punktu widzenia z całościową strategią organizacji oraz z jej codzienną działalnością. Wymaga od organizacji zdefiniowania kluczowych aspektów środowisków (oraz ich skutków) oraz konkretnych celów i działań, przy pomocy których będzie spełniać wymóg tzw. Ciągłego doskonalenia.

Korzyści płynące z podstąpienia weryfikacji:

  • zarejestrowana organizacja jest bardziej konkurencyjna w przypadku przetargów – EMAS jest jedną z posłanek kwalifikacyjnych w ustawie o zamówieniach publicznych;
  • zarejestrowana organizacja nie musí posiadać zabezpieczenia finansowego, które jest obowiązkowe wg ustawy 167/2008 o zapobieganiu szkodom ekologicznym i ich naprawianiu;
  • zarejestrowana organizacja może być bardziej przedsiębiorczo/gospodarczo wiarygodna dla inwestorów, towarzystw ubezpieczeniowych, administracji publicznej, banków, a również może mieć silniejsze związki ze społecznością/społeczeństwem
  • obniżenie kosztów eksploatacyjnych (np. oszczędność energii, surowców i innych źródeł), poprawa przygotowania na wypadek awarii oraz stanu dokumentacji operacyjnej (usługi archiwizacyjne)
  • na podstawie włączenia firmy do procesu EMAS każdy pracownik może uczestniczyć w pozyskiwaniu wyżej wymienionych korzyści i udziałów przy pomocy innowacyjnych pomysłów, ulepszania projektów, zmiany własnego zachowania i współpracy z innymi pracownikami

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozycja:
Dyrektor Działu certyfikacji systemów zarządzania i Działu marketingu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji systemów zarządzania i Dział marketingu