Poszerzenie zakresu certyfikacji

Organ certyfikacyjny może poszerzyć zakres (działalności wyszczególnionej w certyfikacie) certyfikatu już wydanego na podstawie wniosku klienta (formularz F 02_R Wniosek o porzeszenie zakresu certyfikacji). Następnie wniosek jest rozpatrywany przez kierownictwo organu certyfikacyjnego pod względem wykonalności, tzn. sprawdzenia czy zakres rozszerzenia podany we wniosku jest w zakresie akredytacji i czy organ dysponuje źródłami potrzebnymi do przeprowadzenia tegoż rozszerzenia.

Poszerzenie zakresu certyfikacji może być przeprowadzone w ramach standardowego audytu nadzorującego albo poprzez przeprowadzenie „wyjątkowego“ audytu nadzorującego, przy czym zakres, o który certyfikat ma zostać rozszerzony, musí zostać zweryfikowany  z uwzględnieniem wszystkich wymogów danej normy certyfikacyjnej.

Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu oraz pozytywnego rozpatrzenia przez  kierownictwo organu certyfikacyjnego, wystawia się nową wersję certyfikatu z uwzględnieniem poszerzenia jego zakresu.

Formularz kontaktowy