Przeniesienie akredytowanej certyfikacji

Przeniesienie akredytowanej certyfikacji jest procedurą zgodną z regułami akredytacji, która pozwala już certyfikowanej organizacji przenieść się do innej jednostki certyfikującej bez zakłócania dotychczasowego procesu w cyklu certyfikacji.

Przyczyny przeniesienia akredytowanej certyfikacji mogą być różne, w szczególności mogą to być:

  • pozyskanie nowego spojrzenie na system zarządzania, z punktu widzenia wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych audytorów, dających punkty wyjścia do poprawy a także spojrzenie na ryzyka związane ze stosowanym system zarządzania,  
  • negatywne doświadczenia z usługami dotychczasowej jednostki certyfikującej,
  • nieproporcjonalnie wysokie koszty,
  • niezadowalający sposób prowadzenia i przeprowadzania audytów itp.

Przeniesienie do nowej jednostki certyfikującej odbywa się bezpłatnie na podstawie analizy wniosku i innych niezbędnych informacji. Zostaje zawarta umowa dotycząca prowadzenia czynności kontrolnych, a następnie wydawany jest certyfikat o takim samym okresie ważności jak dotychczasowy.
Wyjątkiem jest przypadek, w którym przeniesienie akredytowanej certyfikacji odbywa się w ramach audytu ponownej certyfikacji, wówczas certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.
Wniosek o przeniesienie akredytowanego certyfikatu.