Zkušební zařízení padostroj

Stanovení odolnosti kameniva proti drcení rázem

Hlavní konstrukční části zkušebního padostroje:

  1. Zvedací zařízení, sestávající z beranu, vodících lišt a motoru na zvedání beranu a počítače rázů.
  2. Zásobník sestávající z tlukadla a hmoždíře s automatickým stálým dotykovým zatížením a nastavovacím zařízením.
  3. Kovadlina.
  4. Základ a tlumiče.
  5. Plášť padostroje.

Zkušební postup:

Zkušební postup je definován evropskou normou EN 1097-2  (zavedena v ČSN EN 1097-2) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení. Článek 6 – Stanovení odolnosti proti drcení rázem.

Pro účely posuzování vlastností kameniva pro kolejové lože dle ČSN EN 13450 je využíván

principielně stejný, avšak upravený zkušební postup dle přílohy D této normy.

Výsledek zkoušky:

Hodnota drtitelnosti SZ udává odolnost kameniva při dynamickém účinku rázem. Vyjadřuje se v %. Podmínky pro průběh zkoušky a stanovení hodnoty drtitelnosti kameniva v rázu jsou definovány ve výše uvedených normách.