Kamenivo

- přírodní, umělé a recyklované

Provádění akreditovaného odběru, počátečních zkoušek typu výrobků a certifikace systému řízení výroby dle:

  • EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu.
  • EN 13043:2002/AC:2004   Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
  • EN 13242:2002+A1:2007  Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
  • EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejové lože.
  • EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty.
  • EN 13055-1:2002/AC:2004 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty.

Kompletní průkazní zkoušky kameniva dle požadavků hEN a resortních předpisů – MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), ŘVC atd.


Obr. 1: Zkušební padostroj pro stanovení odolnosti kameniva proti drcení rázem

Základní zkoušky kameniva:

Zkušební postup

Název zkoušky

ČSN EN 1097-1

Odolnost proti otěru (mikro-Deval) - suchý způsob

                                                        - mokrý způsob

ČSN EN 1097-2Odolnost proti drcení (součinitel LA) - 500 otáček
ČSN EN 1097-2, OTP ČDOdolnost proti drcení (součinitel LA) - 1000 otáček
ČSN EN 1097-2Odolnost proti drcení (drtitelnost rázem SZ)
ČSN EN 1097-3Sypná hmotnost volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-3Mezerovitost
ČSN EN 1097-3, příloha AObjemová hmotnost fileru v petroleji
ČSN EN 1097-4Mezerovitost zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5Vlhkost
ČSN EN 1097-6, kap. 7Objemová hmotnost zrn 31,5 – 63 mm drátěným košem
ČSN EN 1097-6, kap. 8Objemová hmotnost zrn 4 – 31,5 mm pyknometricky
ČSN EN 1097-6, kap. 9Objemová hmotnost kameniva 0,063 – 4 mm pyknometricky
ČSN EN 1097-6Nasákavost vodou
ČSN EN 1097-7Měrná hmotnost fileru pyknometricky
ČSN EN 1097-8Hodnota ohladitelnosti PSV
ČSN EN 1367-1Odolnost proti zmrazování a rozmrazování „F“ (10 cyklů)
ČSN EN 1367-1Odolnost proti zmrazování a rozmrazování „F“ s úpravami dle ČSN EN 13450, příl. F (20cyklů)
ČSN EN 1367-2Zkouška síranem hořečnatým „MS“
ČSN EN 1367-3Zkouška varem pro rozpadavý čedič-ztráta hmotnosti, + pevnosti otlukem SLA
ČSN EN 1367-3Zkouška varem pro rozpadavý čedič-ztráta hmotnosti, pevnosti SSZ
ČSN EN 932-3Jednoduchý petrografický popis
ČSN EN 933-1Sítový rozbor (praní, prosévání)
ČSN EN 933-3Tvar zrn-index plochosti
ČSN EN 933-4Tvar zrn-tvarový index
ČSN EN 933-5Podíl drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8Posouzení jemných částic-zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9Posouzení jemných částic-zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1744-1Ve vodě rozpustné chloridové soli
ČSN EN 1744-1Síranová síra
ČSN EN 1744-1Celková síra
ČSN EN 1744-1Humusovitost
ČSN 72 1176Trvanlivost síranem sodným
ČSN 72 1187Míra zahlinění ztrátou sušením
ČSN 72 1179Stanovení reaktivnosti s alkáliemi chemickou zkouškou
Stanovení reaktivnosti s alkáliemi dilatometrická zkouška
ASTM C 1260-94Stanovení reaktivnosti s alkáliemi dilatometrická zkouška
ČSN EN 13179-1Zkouška delta kroužek a kulička

 

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice