Zeminy a sypaniny

Zkoušky hutnění zemin a sypanin dle ČSN 72 1006

Zkoušky jsme schopni zajistit pomocí statické zatěžovací desky (průměr desky 300mm, nutnost protiváhy např. nákladní automobil) nebo lehké dynamické desky LDD 100, model 2003. Naměřené hodnoty jsou u obou zkušebních postupů ihned vyhodnoceny.

Míra zhutnění D(%) - zkušební metoda :ČSN 721010 A. Stanovení obj. hmotnosti vyřezávacím kroužkem (jamka).

Klasifikace a zatřízení zemin - vhodnost (zrnitost, plasticita, namrzavost atd.).

Zpracování kontrolních zkušebních plánů pro stavby a výrobny dle příslušných norem a resortních     předpisů – MDS (ŘSD), OTP ČD (SŽDC), ŘVC atd., v oblasti zkoušení kameniva, MZK, SC, betonu a zemin.


Obr. 1: Zkušební zařízení a pomůcky pro zkoušení nestmelených a hydraulicky stmelených směsí

 

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice