Stavební konstrukce

  • statické zatěžovací zkoušky konstrukcí
  • posuzování shody výroby stavebních výrobků (betonové prefabrikáty, zařízení pro snížení hluku - protihlukové clony, obklady apod., doplňkové stavební výrobky - překlady apod.) podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o shodě) a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (CPR) v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o vlastnostech) a vykonávání dohledu (dozoru) nad systémem řízení výroby v rozsahu stanoveném technickou specifikací
  • tahové zkoušky betonářské výztuže a obdobných prvků
  • termografická diagnostika tepelných mostů v obvodových pláštích
  • zkoušky přilnavosti povrchových úprav a izolací k podkladu
  • tahové zkoušky kotev a obdobných prvků v konstrukci
  • měření tlouštěk nátěrových vrstev a ocelových konstrukcí

 
Obr. 1: Lámací dráha 2 x 400 kN                                                               Obr. 2: Lámací lis 20 kN  

  
Obr. 3 a 4: Trhací lis 100 kN

Kontaktní osoby

Ing. Jaroslav Sytař

Mobil:
+420 724 776 009
Telefon:
+420 417 719 016
E-mail:
Pozice:
specialista diagnostiky a inspekcí, vedoucí posuzovatel
Specializace:
beton, betonové konstrukce, statické zatěžovací zkoušky, inspekce, betonářská výztuž, termografická diagnostika
Pobočka:
Teplice