Zařízení pro stanovení odporu proti proudění vzduchu

Pobočka Teplice nově nabízí měření odporu proti proudění vzduchu ve formě měrného odporu proti proudění vzduchu (r) podle ČSN EN 29053 Akustika. Materiály pro použití v akustice - Stanovení odporu proti proudění vzduchu.

Zkušební vzorek s průměrem 100 mm se vkládá do měřící komory, kde je ověřeno, že okraje vzorku jsou dobře utěsněny. Odpor proti proudění vzduchu materiálů pohlcujících zvuk roste v určitém rozsahu se vzrůstající rychlostí vzduchu, je třeba měřit při nejmenší možné rychlosti proudění vzduchu. Jako spodní hranice je použita rychlost proudění vzduchu u 0,5 x 10-3 m.s-1 tzv. spodní limit. Této hodnotě akustické rychlosti odpovídá akustický tlak 0,2 Pa (což je 80 dB při referenčním akustickém tlaku 20 mPa). U námi používané metody (metoda A) se pokles tlaku měří po krocích směrem ke spodní rychlosti proudění vzduchu.

Obr. 1 Přístroj na stanovení odporu proti proudění vzduchu

Měrný odpor proti proudění vzduchu se měří u porézních materiálů a slouží jako nepřímé vyjádření některých vlastností jejich struktury. Lze jej využít pro stanovení vztahů mezi strukturou těchto materiálů a některými z jejich akustických vlastností (např. pohlcování a útlum zvuku atd.) a též pro operativní řízení kvality výroby těchto materiálů.

Vlastnost je zároveň uváděna v revidovaném ETAG 004, kde je předepsána zkouška podle ČSN EN 29053 v čl. 5.2.5.2 pro porézní izolanty (např. minerální vlnu). 

Obr. 2 Ukázka struktury měřených materiálů

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb