Osvětlení a jasy, prach

Osvětlení a jasy

  • měření světelně-technických parametrů umělého osvětlení podle ČSN 36 0011-3 ve vztahu k základním kvalitativním a kvantitativním požadavkům harmonizované evropské normy ČSN EN 12464-1 (osvětlenost, rovnoměrnost osvětlení, intenzita osvětlení)

 

Prach

  • měření celkové prašnosti v pracovním prostředí
  • vyhodnocení dle vyhlášky č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií a vyhlášky č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 93/2012 Sb.  

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb