LCA analýza

Metodika hodnocení životního cyklu výrobků a služeb je nejčastěji známá pod zkratkou LCA z anglického Life-Cycle Assessment. Jedná se o systematický přístup, jímž se hodnotí dopady produktu na životní prostředí. Za produkt se zde považuje definovaný výrobkový systém zahrnující všechny vstupy materiálů, energií a dopravy potřebné pro výrobu produktu, jeho vlastní výrobu a užití až po fázi likvidace. Je tak zahrnut celý životní cyklus daného produktu a posuzují se všechny environmentální dopady, které jsou s tímto životním cyklem spojené.

Během vývoje metodiky byla zformována následující struktura celé analýzy LCA, která se skládá ze 4 fází:

  1. definice cíle a rozsahu (Goal and scope definition)
  2. inventurní analýza (Inventury analysis)
  3. analýza dopadu, hodnocení vlivů (Impact assessment)
  4. interpretace výsledků a návrh zlepšení (Interpretation, Improvement assessment)

Podrobná metodologie LCA analýzy je dnes obsažena zejména v následujících mezinárodních normách:

  • ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
  • ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice
  • ČSN ISO/TR 14047:2005 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042
  • ČSN P ISO TS 14048:2003 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

Celá tato oblast se ve stavebnictví dotýká problematiky souhrnně nazývané „udržitelná výstavba“. V rámci EU bylo v roce 2011 publikováno sdělení Evropské komise (EK) nazvané „Plán pro Evropu účinněji využívající přírodní zdroje“. Pro oblast stavebnictví zde byla identifikována na jedné straně velká spotřeba/čerpání přírodních zdrojů a na druhé straně velký potenciál možných úspor. Soubor nově vytvořených norem řady EN 15000 (často využívajících i dříve zpracované normy ISO) poskytuje jednotný evropský systém pro posuzování udržitelnosti budov a stavebních produktů (výrobků i služeb), který je založený na přístupu zohledňujícím jejich životní cyklus a jehož hlavním cílem je umožnit porovnatelnost výsledků. Posouzení udržitelnosti, provedené podle těchto nových norem, kvantifikuje dopady a aspekty environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností budov pomocí kvantitativních i kvalitativních indikátorů (např. GWP, množství obnovitelné energie aj.).
TZÚS Praha, s.p., již dlouhou dobu sleduje tyto trendy a na základě dobré a dlouhodobé znalosti stavebních výrob a procesů nabízí organizacím pomoc při tvorbě LCA studií zaměřených na problematiku životního cyklu produktů. Je pro řešení těchto problematik vybaven personálně, výpočetním softwarem i napojením na významné světové databáze generických dat.
V oblasti stavebních produktů význam této problematiky stoupá i v návaznosti na zařazení 7. základního požadavku do CPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 – CPR), které předpokládá postupnou tvorbu EPD = environmentálních prohlášení o produktu, kde základním nástrojem je také LCA.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 331
Pozice:
specialista pro zkoušky a posuzování stavební keramiky
Specializace:
studie LCA – produkty, budovy; environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň