Analiza LCA

Metodyka oceny cyklu życiowego produktów i usług jest najczęściej znana pod skrótem LCA z angielskiego Life-Cycle Assessment. Chodzi o systematyczne podejście na podstawie którego są oceniane konsekwencje wpływu produktu na środowisko naturalne. Za produkt jest tutaj uważany definiowany system produktowy, zawierający wszystkie wejścia materiałów, energii i transportu potrzebne do wyprodukowania produktu, jego samej produkcji i użycia aż do fazy zlikwidowania. W ten sposób jest zawarty cały cykl życiowy konkretnego produktu i są oceniane wszystkie enwironmentalne konsekwencje, które są związane z powyższym cyklem życiowym.
Podczas opracowywania metodyki została sformułowana poniższa struktura całej analizy LCA, która składa się z 4 faz:

  1. definicja celu i zakresu (Goal and scope definition)
  2. analiza inwenturowa (Inventury analysis)
  3. analiza konsekwencji, ocena wpływów (Impact assessment)
  4. interpretacja wyników i propozycja poprawy (Interpretation, Improvement assessment)

Szczegółowa metodologia analizy LCA jest dzisiaj zawarta szczególnie w poniższych normach międzynarodowych:
ČSN EN ISO 14040:2006 Management enwironmentalny – Ocena cyklu życiowego – Zasady i osnowa
ČSN EN ISO 14044:2006 Management enwironmentalny  - Ocena cyklu życiowego – Wymogi i wytyczne
ČSN ISO/TR 14047:2005 Management enwironmentalny – Ocena cyklu życiowego – Przykłady aplikacji ISO 14042
ČSN P ISO TS 14048:2003 Management enwironmentalny – Ocena cyklu życiowego - Format dokumentacji danych

Cała wspomniana sfera w budownictwie dotyczy problematyki ogólnie nazywanej „utrzymywalne budownictwo“. W ramach UE została w 2011  roku opublikowana informacja Komisji Europejskiej (KE) nazwana „Plan dla Europy efektywniej wykorzystującej źródła naturalne“. Dla strefy budownictwa została tutaj na jednej stronie identyfikowane wysokie spożycie/czerpanie źródeł naturalnych a na drugiej stronie wysoki potencjał możliwych oszczędności. Zespół nowo wytworzonych norm serii EN 15000 (często wykorzystujących również wcześniej opracowane normy ISO) zapewnia jednolity system europejski do oceny utrzymywalności  budynków i produktów budowlanych (produktów i usług), który bazuje na podejściu uwzględniającym ich cykl życiowy i którego głównym celem jest umożliwienie porównywalności wyników. Ocena utrzymalności, wykonana według wspomnianych nowych norm kwantyfikuje konskwencje i aspekty właściwości enwironmentalnych, socjalnych i ekonomicznych przy pomocy indykatorów ilościowych i jakościowych (np. GWP, ilość odnawialnej energii i inn.).
TZÚS Praha, s.p., już przez długi okres śledzi powyższe trendy i na podstawie dobrej i wieloletniej znajomości produkcji budowlanych i procesów oferuje organizacjom pomoc przy tworzeniu opracowań  LCA ukierunkowanych na problematykę cyklu życiowego produktów. Do opracowywania powyższych opracowań jest wyposażony personalnie, softwarowo i jest powiązany z poważnymi, światowymi bazami danych generycznych.
W dziedzinie produktów budowlanych znaczenie wspomnianej problematyki wzrasta również

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozycja:
Dyrektor oddziału Pilzno
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Pilzno