Deklaracja środowiskowa produktu

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) jest jako deklaracja środowiskowa typu III zdefiniowana według normy ISO 14025 jako ilościowa informacja środowiskowa o cyklu życia produktu, która powinna umożliwić porównanie produktów spełniających tę samą funkcję. Zawiera ona parametry określone przez serię norm ISO 14040, ale może również zawierać inne dodatkowe informacje dotyczące środowiska.

Rzeczywiste deklaracje środowiskowe produktu to dokumenty zawierające mierzalne informacje o wpływie produktu na środowisko uzyskane na podstawie naukowej - np. dokładny skład materiałowy produktu, zużycie surowców i energii na różnych etapach jego cyklu życia oraz emisje gazów cieplarnianych, naruszanie warstwy ozonowej, zakwaszenie gleby i wody, eutrofizacja wody i tworzenie utleniaczy fotochemicznych. Pozyskiwanie tych danych opiera się na metodologii oceny cyklu życia (LCA), a sama deklaracja to wynik końcowy zawierający informacje o produkcie z czytelnie ułożonymi wynikami LCA.

Celem deklaracji jest zapewnienie narzędzia do obiektywnego porównywania produktów pod kątem ich ekologiczności oraz, poprzez te informacje, wspieranie popytu i podaży produktów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska, w tym zasobów naturalnych, stymulując w ten sposób proces poprawy środowiska, którego motorem napędowym jest sam rynek. EPD są wykorzystywane w wielokryterialnych metodach oceny jakości budynków pod kątem ich całego cyklu życia (LEED, BREEM, SBToolCZ), a także będą przedmiotem stopniowego spełniania siódmego podstawowego wymagania dotyczącego obiektów budowlanych zgodnie z Rozporządzenie CPR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 - CPR) w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych.

Podstawową normę ISO 14025 (dla EPD) uzupełniono w 2012 r. o normę EN 15804 Zrównoważone obiekty budowlane - Środowiskowe deklaracje wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych, która określa podstawowe procedury tworzenia EPD dla wyrobów budowlanych. Stwarza to niezbędną podstawę do dalszego opracowywania szczegółowych wymagań dla poszczególnych grup wyrobów i zastosowania ich w normach zharmonizowanych.

Proces opracowywania EPD składa się głównie z:

  • opracowania szczegółowych planów produkcji;
  • definiowania procesów jednostkowych na wymaganych poziomach;
  • definiowania deklarowanej / funkcjonalnej jednostki produktu;
  • definiowania miejsc w procesach jednostkowych, w których można uzyskać dane (monitorowanie wejść / wyjść);
  • w przypadku wszystkich wykorzystywanych danych zawsze należy udokumentować ścieżkę do tych danych.

W ramach oferty TZÚS Praha, s.p., oddział Pilzno oferuje opracowanie EPD dla obszaru danego produktu zgodnie z EN 15804. Opracowywanie EPD zakłada ścisłą współpracę z zakładami produkcyjnymi przy pozyskiwaniu niezbędnych danych i lokalizacji ich źródeł.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozycja:
Dyrektor oddziału Pilzno
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Pilzno