Enwironmentalne oświadczenie o produkcie

Enwironmentalne oświadczenie o produkcie (EPD) jest - tak jak oświadczenie enwironmentalne typu III  - definiowane przez normę ČSN ISO 14025 jako „kwantyfikowane enwironmentalne informacje o cyklu życiowym produktu, które mają umożliwić porównywanie między produktami pełniącymi identyczną funkcję“. Posiada określone parametry określone przez normy serii ISO 14040, ale może również zawierać dalsze informacje uzupełniające, dotyczące środowiska życiowego.
Samym oświadczeniem enwironmentalnym o produkcie są dokumenty, zawierające informacje (które można zmierzyć) o wpływie produktu na środowisko naturalne uzyskane na bazie naukowej – np. dokładny skład materiałowy produktu, zużycia surowców i energii w poszczególnych fazach jego cyklu życiowego i stopień emisji przyczyniających się do efektu szklarniowego, uszkadzanie warstwy ozonowej, utlenianie gleby i wody, eutrofizacja wód i tworzenie oksydantów fotochemicznych. Uzyskanie powyższych danych bazuje na metodyce oceny cyklu życiowego (LCA) a samo oświadczenie wynikowe jest końcowym wyjściem zawierającym informacje o produkcie z  przejrzyście podanymi wynikami LCA.
Celem oświadczenia jest zapewnienie instrumentu dla możliwości objektywnego porównania produktów według ich właściwości enwironmentalnych i za pośrednictwem powyższych informacji wspieranie popytu i dostaw tych wspomnianych produktów i usług, które są bardziej oszczędne dla środowiska naturalnego włącznie  z  czerpaniem źródeł naturalnych i przez to stymulowanie procesu ulepszania środowiska naturalnego, którego silnikiem napędowym jest sam rynek. Wyjścia EPD są wykorzystawane w metodach kompleksowej oceny jakości budynków z punktu widzenia ich całego cyklu życiowego (LEED, BREEM, SBToolCZ) i będą również przedmiotem stopniowego zrealizowania 7  wymogu podstawowego odnośnie budów według rozporządzenia CPR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 – CPR) w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych.
Norma podstawowa ČSN ISO 14025 (dla EPD) została w 2012 roku uzupełniona normą ČSN EN 15804 Utrzymywalność budów – Oświadczenie enwironmentalne o produkcie – Zasady podstawowe tworzenia produktowej kategorii produktów budowlanych, która definiuje podstawowe postępowanie przy tworzeniu EPD w dziedzinie wyrobów budowlanych. W ten sposób jest również wytworzona potrzebna podstawa dla dalszego rozpracowania specyficznych wymogów dla poszczególnych grup produktowych (PCR – Zasady kategorii produktowej) i ich aplikacji w zharmonizowanych normach.
Postępowanie opracowania EPD polega szczególnie:

  • w opracowaniu szczegółowych schematów produkcji;
  • w definiowaniu procesów jednostkowych na poszczególnych poziomach;
  • w definiowaniu deklarowanej/funkcjonalnej jednostki produktu;
  • w definiowaniu miejsc w procesach jednostkowych, gdzie można uzyskać dane (śledzenie wejść, wyjść);
  • u wszystkich wykorzystanych danych zawsze należy dokumentować drogę to tych danych.

W ramach niniejszej oferty TZÚS Praha, s.p., filia Pilzno oferuje opracowanie EPD dla strefy konkretnego produktu zgodnie z  ČSN EN 15804. Opracowanie EPD zakłada ścisłą współpracę z zakładami produkcyjnymi przy uzyskiwaniu potrzebnych danych i lokalizacji ich źródeł.

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozycja:
Dyrektor oddziału Pilzno
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Pilzno