Environmentální prohlášení o produktu

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je jako environmentální prohlášení typu III definováno normou ČSN ISO 14025 jako „kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnícími stejnou funkci“. Má stanovené parametry dané normami série ISO 14040, ale může obsahovat i další doplňující informace týkající se životního prostředí.
Vlastní environmentální prohlášení o produktu jsou dokumenty obsahující měřitelné informace o vlivu produktu na životní prostředí získané na vědeckém základě – např. přesné materiálové složení produktu, spotřeby surovin a energie v jednotlivých fázích jeho životního cyklu a míru emisí přispívajících ke skleníkovému efektu, poškozování ozónové vrstvy, okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod a tvorbě fotochemických oxidantů. Získání těchto údajů je založeno na metodice posouzení životního cyklu (LCA) a samotné výsledné prohlášení je konečným výstupem obsahujícím informace o produktu s přehledně uspořádanými výsledky LCA.
Cílem prohlášení je poskytovat nástroj pro možnost objektivního porovnání výrobků podle jejich environmentálních vlastností a prostřednictvím těchto informací podporovat poptávku a dodávku těch výrobků a služeb, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, včetně čerpání přírodních zdrojů, a tím stimulovat proces zlepšování životního prostředí, jehož hnacím motorem je sám trh. Výstupy EPD se využívají v metodách komplexního hodnocení kvality budov z hlediska jejich celého životního cyklu (LEED, BREEM, SBToolCZ) a budou také předmětem postupného naplnění 7. základního požadavku na stavby dle nařízení CPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 – CPR) v harmonizovaných technických specifikacích.
Základní norma ČSN ISO 14025 (pro EPD) byla v roce 2012 doplněna normou ČSN EN 15804 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků, která definuje základní postupy tvorby EPD v oblasti stavebních výrobků. Je tak vytvořen potřebný základ i pro další rozpracování specifických požadavků pro jednotlivé výrobkové skupiny (PCR - Pravidla produktové kategorie) a jejich aplikace v harmonizovaných normách.
Postup zpracování EPD spočívá zejména:

  • ve zpracování podrobných schémat výroby;
  • v definici jednotkových procesů na potřebných úrovních;
  • v definici deklarované/funkční jednotky produktu;
  • v definici míst v jednotkových procesech, kde je možno získat data (sledování vstupů/výstupů);
  • u všech použitých dat vždy dokumentovat cestu k těmto datům.

V rámci této nabídky nabízí TZÚS Praha, s.p., pobočka Plzeň vypracování EPD pro oblast daného produktu v souladu s ČSN EN 15804. Zpracování EPD předpokládá úzkou součinnost s výrobními závody při získávání potřebných dat a lokalizaci jejich zdrojů.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 331
Pozice:
specialista pro zkoušky a posuzování stavební keramiky
Specializace:
studie LCA – produkty, budovy; environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň