Charakterystyka energetyczna budynków

  • certyfikacja budynków w systemie SBToolCZ, więcej tutaj
  • audyty oraz opinie energetyczne (ustawa 318/2012 Sb., zarządzenie nr 480/2012 Sb.), więcej tutaj
  • świadectwa energetyczne budynków (ustawa 318/2012 Sb., zarządzenie nr 78/2013 Sb.), więcej tutaj
  • etykiety energetyczne przegród zewnętrznych (ČSN 730540), więcej tutaj
  • pomiary termowizyjne, więcej tutaj
  • pomiary przepuszczalności powietrza budynków (Blower Door test), więcej tutaj
  • pomiary termotechnicznych właściwości materiałów i konstrukcji, więcej tutaj
  • opiniowanie w obszarze techniki cieplnej, więcej tutaj
  • doradztwo w obszarze charakterystyki energetycznej budynków
  • próżniowe osuszanie konstrukcji i materiałów budowlanych o rozmiarach aż do 250x250x60 cm w celu następnego określenia ich właściwości termotechnicznych w stanie wysuszonym

                                                                                          

Rys. 1: Urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej materiałów budowlanych Lambda Meter EP500e

 

  
Rys. 2 i 3: Wyposażenie badawcze MPT-01 do określania oporu cieplnego elementów i konstrukcji budowlanych