Blower Door test

Stanovení průvzdušnosti (vzduchotěsnosti) budov patří mezi stále více sledované parametry současné výstavby, především pak u budov v energeticky pasivním standardu. Tato vlastnost bývá společností nezřídka vnímána jako nepřirozená, jdoucí proti přírodě a často převládá názor, že budova má tzv. „dýchat“. Toto je samozřejmě pravda, avšak k onomu „dýchání“ by nemělo docházet skrze obvodový plášť s energetickými ztrátami, nýbrž zajištěním dostatečné výměny vzduchu přirozeným větráním okny, popř. jinými technickými systémy (nucené větrání s rekuperací apod.). Pokud nejsou parametry v této oblasti stanoveny přímo (např. dotačním programem apod.), doporučujeme vždy zapracovat požadavky na úroveň vzduchotěsnosti budovy do smlouvy o dílo.

Důsledky nedodržení odpovídající vzduchotěsnosti budov:

  • zvýšení tepelných ztrát
  • snížení účinnosti mechanických větracích systémů
  • zvýšené riziko kondenzace vlhkosti v oblasti netěsností (uvnitř i na povrchu konstrukcí)
  • snížení kvality vnitřního prostředí (plísně, chladné sálání)
  • snížení životnosti konstrukcí
  • zhoršení akustických vlastností

Vlastní měření průvzdušnosti se nejčastěji provádí metodou tlakového spádu označované jako Blower Door test dle ČSN EN 13829. TZÚS Praha, s. p., pro tento účel disponuje moderním měřicím zařízením Minneapolis BlowerDoor MultipleFan se třemi ventilátory. Pomocí této sestavy lze provádět diagnostiku jak rodinných domů, tak i rozsáhlých objektů (bytových, průmyslových, administrativních apod.)  o objemu vnitřního vzduchu až 450 000 m3  s průtokem vzduchu skrze ventilátory až 22 500 m3. h-1.

Princip zkoušky spočívá ve vytvoření podtlaku, resp. přetlaku v budově, který je zajištěn pomocí jednoho či více BlowerDoor ventilátorů. Na základě zjištěných hodnot (průtok vzduchu při daných tlakových podmínkách, objem vnitřního vzduchu a další) se stanoví tzv. „intenzita výměny vzduchu v budově“ n [h-1]. Tato veličina udává, kolikrát se při daném tlakovém rozdílu vymění objem vnitřního vzduchu v budově (nebo její posuzované části) za jednu hodinu. V praxi se pro vyjádření úrovně vzduchotěsnosti nejčastěji používá hodnota intenzity výměny vzduchu určená při referenčním tlakovém rozdílu 50 Pa označovaná jako n50  [h-1]. U rozsáhlých objektů lze výsledky vztáhnout také na podlahovou plochu w50 [m3/(h.m2)] nebo plochu obálky budovy q50  [m3/(h.m2)].

Měření se s výhodou provádí již po dokončení vzduchotěsné roviny budovy (před finálním zakrytím konstrukcí), aby bylo možné efektivně odstranit případné vady. Samozřejmostí je vyhledávání defektů (anemometr, vyvíječ kouře, termovizní kamera).

TZÚS Praha, s.p., v této oblasti disponuje také příslušenstvím pro stanovení třídy průvzdušnosti otvorových výplní dle EN 12207. Tato diagnostika se provádí taktéž přímo na stavbě na již osazených stavebních prvcích (okna, dveře). Určení výsledné třídy je pak provedeno evaluací hodnot celkové průvzdušnosti vztažených na plochu stavebního prvku [m3/(h.m2)] a délku funkční spáry [m3/(h.m)].

TZÚS Praha, s.p., je členem Asociace Blower Door CZ (http://www.asociaceblowerdoor.cz) je členema  je schválen SFŽP jako odborný dodavatel měření pro Zelenou úsporám

Kontaktní formulář