ETA - Evropské technické posouzení

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl pověřen rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu  České republiky jako Subjekt pro technické posuzování (TAB). Tímto pověřením se stal mluvčím za Českou republiku v Evropské organizaci pro technické posuzování (EOTA). Získal tak také oprávnění zpracovávat Evropská technická posouzení (ETA) pro všechny typy stavebních výrobků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), v příloze IV.

ETA může být vydáno pro stavební výrobky:

  • pro které neexistuje harmonizovaná norma,
  • nebo které se od harmonizované normy odchylují

ETA se vydává na základě Evropských dokumentů pro posuzování (EAD), zpracovaných organizací EOTA a oznámených v Úředním věstníku EU.  Je to dokument na stejné legislativní úrovni jako evropská harmonizovaná norma (hEN) s tím rozdílem, že proces jeho přípravy je mnohem rychlejší. Tento systém je určen především pro nové a inovativní stavební výrobky, aby bylo možno je rychle uvést na trh EU.

EAD je dokument, který nahrazuje dříve používané pokyny pro zpracování evropských technických schválení (ETAG).

Následné posouzení stálosti vlastností stavebního výrobku (certifikace) podle ETA umožňuje výrobcům vypracovat prohlášení o vlastnostech a opatřit výrobek označením CE, stejně jako posouzení podle hEN. O vydání ETA může oprávněný TAB požádat výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. ETA vydaná po 1. červenci 2013 mají neomezenou platnost. Označení CE na základě ETA je platné ve všech členských státech EU ve Švýcarsku a Turecku.

   

Kromě systému posouzení a ověření stálosti vlastností dle postupu 3 dle přílohy č. V CPR, ETA není finálním dokumentem pro vystavení Prohlášení o vlastnostech. Na základě v ETA stanovenému systému posuzování a ověřování stálosti vlastností, je nutné provést posouzení stavebního výrobku. V případě systému 1+, 1 a 2+ je do procesu posouzení zapojen „oznámený subjekt“. Všechny činnosti spojené s vydáváním ETA a následujícími procedurami provádí TZÚS Praha, s.p., a můžete se na ně informovat u našich specialistů.

Přehled ETA vydaných TZÚS Praha, s.p., je možné získat zde.

Kopii ETA vydaných v TZÚS Praha, s.p. je možné získat u Ing. Terezy Krejčí, Ph.D. na základě telefonické či písemné žádosti. Za tuto službu je účtován administrativní poplatek ve výši 1.350 Kč za jedno ETA.