ETA - Europejska Ocena Techniczna

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu Czech (Ministerstvo průmyslu a obchodu – MPO) został wyznaczony jako Jednostka oceny technicznej (JOT, z ang. TAB).  Na mocy tej decyzji instytut stał się przedstawicielem Republiki Czeskiej w Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA). Został także upoważniony do udzielania Europejskich Ocen Technicznych (ETA) dla wszystkich grup wyrobów budowlanych wymienionych w załączniku IV do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR).
 
ETA może zostać wydana dla wyrobów budowlanych:
  • nieobjętych zharmonizowaną normą europejską (hEN)
  • lub nie w pełni objętych zharmonizowaną normą europejską.
 
ETA jest wydawana na podstawie Europejskich Dokumentów Oceny (EAD), opracowywanych przez EOTA i publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE. Jest to dokument na tym samym poziomie prawnym co zharmonizowana norma europejska (hEN), z tą różnicą, że jego opracowanie jest dużo szybsze. Ten system przeznaczony jest przede wszystkim dla nowych i innowacyjnych wyrobów, w celu umożliwienia ich szybkiego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.

EAD jest dokumentem, który zastąpił wcześniej stosowane Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG).
 
Przeprowadzona następnie na podstawie ETA, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (certyfikacja), umożliwia producentom sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE, dokładnie w ten sam sposób, co w przypadku oceny na podstawie hEN. O wydanie ETA w upoważnionych TAB, może się ubiegać producent lub jego upoważniony przedstawiciel. ETA wydane po 1 lipca 2013 r. są dokumentami bezterminowymi. Oznakowanie CE na podstawie ETA jest ważne we wszystkich krajach członkowskich UE oraz w Szwajcarii i Turcji.
 
     
 
Oprócz systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 3 według załącznika nr V do CPR, ETA nie jest dokumentem końcowym do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych. Na podstawie określonego w ETA systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, konieczne jest przeprowadzenie oceny wyrobu budowlanego. W przypadku systemu 1+, 1 oraz 2+ w procesie oceny uczestniczy „jednostka notyfikowana“. Wszystkie czynności związane z wydawaniem ETA oraz następującymi później procedurami przeprowadza TZÚS Praha, s.p., – informacje na ten temat mogą Państwo otrzymać od naszych specjalistów.
 
Przegląd ETA wydanych przez TZUS Praga znajdą Państwo tutaj.
 
Kopie ETA wydanych przez TZUS Praga mogą Państwo uzyskać u mgr inż. Márie Schaan na podstawie telefonicznego lub pisemnego wniosku. Opłata administracyjna za tę usługę wynosi 50 EUR za jeden dokument ETA.