Obliczenia termiczno-techniczne

Wykonujemy obliczenia termotechniczne, w tym oceny zgodnie z ČSN 73 0540-2:2011, przede wszystkim w następujących obszarach:

  • współczynnik przenikania ciepła U [W / m2 ∙ K] i opór cieplny R [m2 ∙ K / W],
  • równoważne przewodnictwo cieplne λ [W / m ∙ K],
  • szerzenie się pary wodnej w konstrukcjach (bilans skroplonej pary wodnej),
  • kompleksowe rozwiązanie detali konstrukcyjnych (mostki termiczne i połączenia),
  • temperatury powierzchni wewnętrznych i spadek temperatury kontaktu konstrukcji podłogowych,
  • ocena konstrukcji dwuściennych z otwartą (wentylowaną) warstwą powietrza,
  • zimowa i letnia stabilność pomieszczeń