Revize normy ISO 50001 pro systémy managementu hospodaření s energií

V srpnu 2018 byla vydána revize normy ISO 50001:2018.
Toto druhé vydání normy ruší a nahrazuje první vydání (ISO 50001:2011), které bylo technicky zrevidováno.

Norma v českém jazyce ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití​ bude vydána v únoru 2019.
Tato norma zruší a nahradí stávající vydání ČSN EN ISO 50001:2012.

Přechodné období pro zavedení požadavků normy ISO 50001:2018 bude pro certifikované organizace do 20.08.2021.

Na překladu pracuje Centrum technické normalizace (CTN) TZÚS Praha, s.p., které má v kompetenci oblast energetického managementu,  ve spolupráci s TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie.

TZÚS Praha, s.p., bude pořádat seminář Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) podle revize normy ČSN EN ISO 50001:2019, na který se již můžete nyní přihlásit.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

 • přijetí požadavků ISO pro normy pro systémy managementu, včetně vysoké úrovně struktury, identického ústředního textu a společných pojmů a definicí, pro zajištění vysoké úrovně kompatibility s jinými normami pro systémy managementu;
 • lepší integrace se strategickými procesy managementu;
 • jasnější jazyk a struktura dokumentu;
 • silnější důraz na roli vrcholového vedení;
 • přijetí kontextového pořadí termínů a jejich definic v článku 3 a aktualizaci některých definic;
 • zahrnutí nových definic, včetně snížení energetické náročnosti;
 • vysvětlení vyloučení druhů energie;
 • objasnění „přezkoumání spotřeby energie“;
 • zavedení konceptu normalizace ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) a s tím spojených výchozích stavů spotřeby energie (EnB);
 • přidání podrobností o plánu sběru energetických dat a souvisejících požadavků (dříve plán měření energií);
 • ​vyjasnění textu týkajícího se ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) a výchozího stavu spotřeby energie (EnB) s cílem dosáhnout lepšího porozumění těmto konceptům.
   

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001,3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu