Postup přechodu na novou normu ČSN EN ISO 50001:2019

K datu 01.03.2019 byla vydána norma ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití, s účinností od 01.04.2019.

Tato norma k 01.04.2019 zruší a nahradí předchozí vydání normy ČSN EN ISO 50001:2012.
 

Hlavní změny oproti předchozímu vydání normy jsou následující:

 • přijetí požadavků ISO pro normy systémů managementu, včetně závazné struktury, shodného základního textu a společných termínů a definicí, pro zajištění vysoké úrovně kompatibility s jinými normami pro systémy managementu;
 • lepší integrace se strategickými procesy managementu;
 • přesnější vyjádření a struktura dokumentu;
 • silnější důraz na roli vrcholového vedení;
 • přijetí tematického uspořádání termínů a jejich definic v kapitole 3 a aktualizace některých definic;
 • zahrnutí nových definic, včetně zlepšování energetické hospodárnosti;
 • vysvětlení vyloučení druhů energie;
 • objasnění „přezkoumání spotřeby energie“;
 • zavedení pojmu normalizace ukazatele (ukazatelů) energetické hospodárnosti [EnPI] a s tím vyjádřeného výchozího stavu (stavů) spotřeby energie [EnB];
 • přidání podrobností o plánu sběru energetických dat a souvisejících požadavků (dříve plán měření energií);
 • objasnění textu týkajícího se ukazatele (ukazatelů) energetické hospodárnosti [EnPI] a výchozího stavu (stavů) spotřeby energie [EnB] s cílem dosáhnout lepšího porozumění těmto pojmům.


TZÚS Praha, s.p., bude pořádat seminář Požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) podle revize normy ČSN EN ISO 50001:2019, na kterém Vás rádi přivítáme.


Přechodné období pro zavedení požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2019 je pro certifikované organizace stanoveno do 20.08.2021.


Získání akreditace certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p., pro provádění certifikace podle normy ČSN EN ISO 50001:2019 je plánováno na podzim 2019.


Jak budou probíhat jednotlivé audity EnMS?

Audity již certifikovaných systémů podle ČSN EN ISO 50001:2012 lze v následujících letech provádět třemi způsoby:

 1. Celý audit již podle požadavků nové normy
 2. Celý audit podle požadavků staré normy - v tomto případě bude certifikát vydán do doby přeposouzení na novou normu s platností pouze do 20.08.2021
 3. Kombinace předchozích – audit se bude provádět podle požadavků staré normy + částečné zaměření na požadavky nové normy (auditoři podle Vašich požadavků při plánování auditu vezmou v potaz Vaši připravenost na novou normu a během auditů se mohou zaměřit na plnění některých nových požadavků)


Nové certifikace:

Audity podle ČSN EN ISO 50001:2012 budou CO prováděny pouze do 20.02.2020.
Certifikační audity proto doporučujeme provádět již podle nové normy.

 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu