Osvědčení o způsobilosti realizační firmy k provádění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

Zateplování budov patří stále mezi velmi žádané stavební zakázky současnosti. Provedení zateplení objektů je na trhu nabízeno spoustou malých, středních i velkých firem. Pro investory/ objednatele tedy není jednoduchým rozhodnutím, kterou z firem zvolit.

Vodítkem pro usnadění výběru vhodné realizační firmy může být pro investora předložení Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále Osvědčení ETICS).
Toto osvědčení je řadu let vydáváno na základě splnění podmínek pro udělování osvědčení ETICS stanovených Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. (dále TZÚS).


Naši zákazníci, osvědčení realizátoři ETICS, tak díky předložení osvědčení vyhráli již mnoho veřejných i neveřejných zakázek, jejichž součástí bývá opakovaně i tento požadavek.
Investoři mají s našimi zákazníky osvědčenými TZÚS Praha, s.p., tudíž také systémem osvědčování realizátorů ETICS námi prováděného osvědčování, velmi dobré zkušenosti.


Systém osvědčování realizátorů ETICS vznikl ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov tak, aby zaručil, že držitelé Osvědčení ETICS budou práce provádět po celou dobu realizace zakázky správným způsobem.

Systém osvědčování je založen na těchto hlavních zásadách:

existující platné technické specifikace realizovaných systémů ETICS v souladu s legislativou pro uvádění výrobků na trh, t.j. Evropské technické schválení (ETA) (nebo Stavební technické osvědčení (STO) pro výrobky které nejsou pokryté ETAG 004),
shoda postupů s montážními pokyny výrobců, ČSN 73 2901 a dalšími normami a právními předpisy,
audity nezávislými auditory přímo na stavbách,
předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně jednou ročně.

Seznam držitelů osvědčení realizátora ETICS je zveřejněn na stránkách TZÚS Praha, s.p.

Více informací naleznete na našem webu v části Osvědčování realizátorů ETICS.

Pro konkrétní informace nás prosím kontaktujte.

 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu