Nove wydanie dokumentu 0000A130_3 Program certyfikacji

Informujemy, że zostało opublikowane 8. wydanie dokumentu: 0000A130_3 Program certyfikacji, który obowiązuje przy certyfikacji prowadzonej przez naszą jednostkę (AC 207) w ramach polskiego, krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych według Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.).

W aktualnej wersji dokumentu wprowadzone zmiany miały charakter formalny w związku z aktualizacją przepisów.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 7. dokumentu 0000A130_3 z dnia 01.06.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r. Istotne zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Więcej na temat certyfikacji w ramach polskiego, krajowego systemu można znaleźć tutaj.