Zkouška pěnovým blokem podle ČSN EN 13495:2020

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zavedl na své pobočce v Brně zkoušky pěnovým blokem podle ČSN EN 13495:2020 „Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem)“. Na rozdíl od dřívějšího znění normy tato její verze umožňuje stanovit únosnost zkoušeného vzorku v pěti různých uspořádáních zatížení, a to včetně zatížení působícího na vzorek současně ve dvou navzájem kolmých osách.
 
ČSN EN 13495:2020 tak dává výrobcům ETICS i výrobcům jejich komponent nové praktické možnosti při zkoušení a posuzování odolnosti ETICS vůči vnějšímu zatížení, vyvolanému jak vlastní hmotností systému a jeho částí, tak zatížením účinky sání větru a/nebo zatížením teplotní roztažností vnějšího souvrství.

Jednotlivé zkušební metody podle normy simulují účinky zatížení systému následovně:
  • Metoda A:prosté zatížení povrchu účinky sání větru
  • Metoda B:kombinace zatížení účinky sání větru a účinky zatížení vlastní hmotností
  • Metoda C: kombinace zatížení účinky sání větru a účinky teplotní roztažnosti vnějšího souvrství
  • Metoda D:kombinace zatížení účinky teplotní roztažnosti vnějšího souvrství a konstantního zatížení povrchu účinky sání větru
  • Metoda E:prosté zatížení povrchu účinky teplotní roztažnosti vnějšího souvrství nebo zatížení systému účinky vlastní hmotnosti.
Zkouška metodou A odpovídá stanovení odolnosti proti protažení a zkoušce pěnovým blokem podle ETAG 004, článku 5.1.4.3.2; zkouška metodou D pak zkoušce posuvu podle ETAG 004, článku 5.1.4.2.1.

Nespornou výhodou nové ČSN EN 13495 je skutečnost, že pro zkoušky využívá významně menší zkušební vzorky než ETAG 004. Šířka vzorku je vždy 400 mm, jeho délka je pak rovna čtyřnásobku tloušťky zkoušeného tepelněizolačního výrobku, tedy zpravidla méně než jeden metr. Počet instalovaných hmoždinek se volí podle účelu zkoušky. Zkušební vzorky jsou tedy nejen snáze zhotovitelné a manipulovatelné, ale i zkouška je lépe proveditelná a lépe vyhodnotitelná. 
Zejména při dvouosém zatížení zkušebního tělesa, kdy tahem za síťovinu, instalovanou do stěrky na horním povrchu vzorku, v něm vzniká dodatečný ohybový moment, vykazují výsledky zkoušky podle nové ČSN EN 13495 významně menší rozptyl. Vyhodnocení zkoušky podle nové ČSN EN 13495 v metodách zkoušení B, C a D je tak podstatně věrohodnější, než u zkoušky posuvu podle ETAG 004, a lépe vypovídá o reálném chování zkoušeného ETICS v konstrukci.

Akreditace jednotlivých zkušebních metod podle ČSN EN 13495:2020 proběhne v laboratoři Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha s.p., pobočky Brno, v září tohoto roku.
 
Obr. 1  Uspořádání zkoušky metodou A
 
Obr. 2  Příklad porušení vzorku při zkoušce metodou A
 
Obr. 3  Příklad pracovního diagramu při zkoušce metodou A
 
 

Kontaktní osoby

Ing. Robert Lhotský

Mobil:
+420 734 432 060
Telefon:
+420 543 420 841
Pozice:
vedoucí skupiny
Specializace:
ETICS, povrchové úpravy, tepelné izolace
Pobočka:
Brno

Ing. Pavel Juránek, Ph.D.

Mobil:
+420 734 432 063
Telefon:
+420 543 420 863
Pozice:
vedoucí skupiny
Specializace:
stavební dílce betonové, kovové, kompozitní, zdivo, výrobky pro zdivo, poklopy, mříže a vpusti, prvky odvodnění, kotvy a hmoždinky, zavěšené podhledy
Pobočka:
Brno

Ing. Petr Pössl

Mobil:
+420 734 432 105
Telefon:
+420 543 420 845
E-mail:
Pozice:
Specializace:
ETICS, povrchové úpravy, tepelné izolace, hmoždinky
Pobočka:
Brno