Výrobky pro šetrnější zacházení s dešťovou vodou a změna legislativy

Šetrné hospodaření s dešťovou vodou se stává jednou z priorit přístupu k trvale udržitelnému rozvoji. Množství srážek, dopadajících na území ČR, se postupně snižuje, zatímco v roce 1993 bylo průměrné množství srážek pro lokalitu města Brna vyčísleno hodnotou 0,575 m3/(m2·rok), v roce 2012 pak hodnotou 0,548 m3/(m2·rok). V roce 2022 toto množství pokleslo na 0,535 m3/(m2·rok), tedy o 7 % proti roku 1993. Změna se může zdát nevýznamná, ale se současným nárůstem plně odvodňovaných ploch, zejména vodonepropustných střech a komunikací, to znamená značné množství dešťové vody, která je odvedena přímo do kanalizace a dále do vodních toků, aniž by dostala možnost se v krajině zadržet.

Na tuto skutečnost reaguje změna vyhlášky č. 428/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která bude účinná od 1.7.2022. Touto změnou se upravuje postup pro výpočet množství srážkových vod, odváděných přímo do kanalizace, podle druhu povrchové úpravy dané plochy. Nově jsou zohledněny jak různé typy zelených střech ve vztahu k jejich mocnosti a skladbě, tak i plochy zpevněné jak betonovými dlažbami se širší spárou, tak zejména dlažbami z vodopropustných (vsakovacích) dlažebních prvků. 

Účinek jednotlivých druhů povrchových úprav střech, komunikací a dalších ploch je vyjádřen různými hodnotami odtokového součinitele, vztaženého na neredukovanou intenzitu normalizovaného deště, vyjádřenou hodnotou 300 l/(s·ha). Hodnoty odtokového součinitele se pohybují od 0,9, platné pro vodonepropustné střechy, asfaltové a betonové plochy, ale i zámkové dlažby, přes 0,4 pro zpevněné štěrkové plochy, ale i dlažby se širokými spárami, až po 0,05 pro zatravněné plochy, ale i dlažby zhotovené z betonových vodopropustných (vsakovacích) dlažebních prvků.
 

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. vypracoval v roce 2021 zkušební metodiku pro zkoušky vodopropustnosti dlažebních prvků a pro několik výrobců vydal jako autorizovaná osobapodle zákona 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů stavební technická osvědčení (STO), podle kterých výrobci betonových výrobků mohou vodopropustné dlažební prvky ověřit a řádně uvést na trh (viz Letní zpravodaj 2021 TZÚS Praha s.p.)

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že výrobky, splňující kritérium rychlosti vsakování vody, uvedené ve zmíněných STO hodnotou 0,048 l/(m2·s), v plném rozsahu vyhovují předpokladům, z nichž vychází při stanovení součinitele odtoku vodopropustných (vsakovacích) dlažeb novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., platná od 1.7.2022. Uvedené výrobky tak mohou být nadále svými výrobci uváděny na trh, aniž by bylo nutné měnit specifikaci výrobkových vlastností, a užívány vlastníky staveb při plném využití výhody významně snížených poplatků za odvod dešťových vod do kanalizace.

TZÚS Praha s.p. rovněž připravil návrh Evropského dokumentu pro posuzování (EAD) pro konstrukci zelené střechy (viz Předvánoční zpravodaj 2021 TZÚS Praha s.p.) a pro výrobce vydal první ETA. Uvedený EAD nyní čeká na vypořádání Evropskou komisí a publikaci v OJEU. 

Kontaktní osoby

Ing. Miroslav Procházka

Mobil:
+420 602 571 445
Telefon:
+ 420 543 420 850
Pozice:
ředitel pobočky Brno
Specializace:
znalecké a odborné posudky, expertízy
Pobočka:
Brno