Vydány další 3 certifikáty kvality SBToolCZ návrhu školských budov

V červnu 2018 vydal TZÚS Praha, s.p., jako certifikační orgán NP SBToolCZ, další 3 certifikáty kvality návrhu školských budov, tentokrát pro objekty Střední odborné školy stavební a zahradnické v PrazeJedná se celkem o 3 budovy z areálu školy, které budou komplexně renovovány za využití finanční podpory z OP Praha – pól růstu ČR (oblast 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení). Metodika SBToolCZ byla díky svému obsahu shledána jako nejvhodnější nástroj pro posouzení tohoto druhu renovací v rámci daného operačního programu.

Nejrozsáhlejší z posuzovaných budov je objekt školy logistiky a služeb. Tato budova byla vystavěna v 90. letech 20 století a v současnosti je plně využívána pro potřeby SOŠ stavební a zahradnické a dále pro SOŠ logistických služeb. Jedná se o převážně zděnou stavbu s 6-ti nadzemními podlažími a mansardovou střechou. Celková kapacita objektu činí přibližně 750 žáků a dále 30 zaměstnanců školy (pedagogové a pomocný personál).


Obr. 1 – stávající stav

Celková renovace této budovy je podřízena záměru dosáhnout energetických úspor a efektivního řízení budovy tak, aby bylo zajištěno optimální vnitřní prostředí pro komfort osob i jejich bezpečnost. Budova je tedy vybavena možností regulace jednotlivých systémů (vytápění, chlazení, osvětlení, zastínění atd.) a současně systémy sběru dat, na základě kterých lze provádět vyhodnocení a další optimalizaci provozu. Pomocí analýzy provozních dat budovy bude možné také efektivně identifikovat případné problémy nebo jim předcházet. Budova bude vybavena řídícím a informačním systémem, který bude poskytovat informace potřebné pro rozhodování jak správcům budovy, tak i řídicímu systému. Bezpečnostní řešení zahrnuje především monitoring prostorů a přilehlého prostranství kamerovým systémem, přičemž vlastní vstup budovy bude zajištěn pomocí přístupových čipů.


Obr. 2 – vizualizace nového stavu

V rámci navrhované renovace dojde k zateplení fasády, jejímu optickému rozčlenění a taktéž začlenění fotovoltaických panelů, které budou současně tvořit prvky pasivního stínění. Na fasádu budou k obložení použity převážně velkoformátové desky na bázi dřeva doplněné prvky vertikální zeleně. Dále dojde k výměně výplní otvorů, bude zateplena střecha, na které budou též osazeny fotovoltaické panely. Nový architektonický návrh počítá také s přístavbou k západní straně, kde bude ocelobetonové schodiště a výtah.

Z hlediska technického zařízení bude na střeše objektu umístěna nová jednotka vzduchotechniky, přičemž nově instalovaný systém nuceného větrání s rekuperací bude umožňovat individuální regulaci přívodu čerstvého vzduchu do jednotlivých učeben podle počtu osob nebo požadované koncentrace CO2. Pro vytápění a nízkoenergetické chlazení objektu pomocí tepelných čerpadel budou sloužit geotermální vrty – celkem 18 ks. Je navrženo využití dešťové vody pro zavlažování zahrady – 2 jímky s obsahem 11 m3. Systém fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 60,9 kWp je koncipován jako hybridní, to znamená že FVE pracuje paralelně s distribuční sítí. Přebytky vyrobené energie z FVE budou ukládány v bateriovém uložišti. Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, elektra, vytápění a chlazení a vzduchotechniky jsou podřízené zajištění energetických úspor, možnosti regulace a napojení na měření a dálkové odečty s možnosti průběžného vyhodnocování.

Výše uvedená opatření zajišťují dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie při současném dosažení vysokého komfortu uživatelů, kvality vnitřního prostředí i estetické kvality budovy. Spolu s dalšími prvky konceptu komplexní renovace, jako jsou možnosti přirozeného vzdělávání žáků, podpora volnočasových aktivit či interakce školy a rodičů, bylo dosaženo celkového skóre odpovídajícího stříbrnému certifikátu kvality návrhu budovy SBToolCZ. Věříme, že se renovace podaří a navazující certifikát skutečného provedení stavby potvrdí předpokládané kvality projektu.