Uplatnění nové normy pro tvorbu EPD stavebních produktů

Spolu s přicházejícím podzimem nastoupila také do praktického použití nová základní norma pro tvorbu EPD stavebních produktů: ČSN EN 15804+A2:2020 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů. Tato norma s účinností od 31.10.2022 nahrazuje dosud používanou normu ČSN EN 15804+A1:2014. Podle ní vytvořené EPD bylo u většiny nositelů programu environmentálního značení možno ověřovat pouze do konce července 2022.
 
Ke změně dochází v období velkého zájmu firem o tvorbu EPD. Je to způsobeno zejména požadavky odběratelů dílčích produktů jak v zahraničí, tak kupodivu (přes obtížný vývoj v oblasti energií) i v tuzemsku. Také developerské společnosti kladou zvýšené požadavky na výpočty LCA budov a hledání optimálních produktů pro například snižování uhlíkové stopy budovy. K tomu přispívají také probíhající diskuze a očekávání nových předpisů EU vyplývajících z dokumentu „Zelená dohoda pro Evropu“ a navazujících balíčků předpisů „Fit for 55 - plnění klimatického cíle EU pro rok 2030 na cestě ke klimatické neutralitě“. V oblasti stavebnictví je v popředí zejména také příprava revize Směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) a navazující příprava plánů členských států EU na renovaci svého stávajícího fondu budov.

Nová norma ČSN EN 15804+A2:2020 zachovává shodné členění životního cyklu produktu na informační moduly A1 až D v souladu s dosavadními informačními moduly pro celý životní cyklus budovy. Je to v souladu s dalšími normami platnými pro problematiku tzv. „udržitelnosti ve výstavbě“:
 • ČSN ISO 15392:2012 Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy
 • ČSN EN 15643:2022 Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb
 • ČSN ISO 21929-1:2015 Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
 • ČSN ISO 21931-1:2015 Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
 • ČSN EN 15978:2012 Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
 • ČSN EN 16309+A1:2015 Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
 • ČSN EN 16627:2021 Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
 • ČSN EN 17472:2022 Udržitelnost ve výstavbě - Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb - Výpočtové metody
Environmentální informace z EPD pokrývajícího všechny fáze životního cyklu a modul D (fáze od kolébky po hrob a modul D) musí být rozděleny do skupin informačních modulů A1 – A3 (výrobní fáze), A4 – A5 (fáze výstavby), B1 – B7 (fáze užívání), C1 – C4 (fáze konce životního cyklu) a modulu D (přínosy a náklady za hranicemi systému).

Původní minimální požadavek na typ EPD „od kolébky po bránu“ (A1-A3 – tj. zahrnutí jen výrobní fáze) byl v nové normě změněn na minimální požadavek typu EPD „od kolébky po bránu s moduly C1-C4 a modulem D“ (připouští se jen některé výjimky u specifických typů produktů). To zvyšuje nároky na zpracování EPD a současně nastoluje problémy s tím, jak využít starší EPD, která byla převážně zaměřena pouze na výrobní fázi A1-A3.

Jsou však možné další širší typy EPD: „od kolébky po bránu s možnostmi, moduly C1-C4 a modul D (A1-A3, C, D) a doplňující moduly“ (např. A4 nebo A5, či B1-B7) a typ „od kolébky po hrob a modul D
Velká změna však proběhla v oblasti environmentálních indikátorů. Nově jsou vymezeny tzv. základní environmentální indikátory týkající se těchto kategorií dopadu:
 • Změna klimatu – celková
 • Změna klimatu – fosilní
 • Změna klimatu – biogenní
 • Změna klimatu – využívání půdy a změny ve využívání půdy
 • Úbytek ozonu
 • Acidifikace
 • Eutrofizace sladké vody
 • Eutrofizace mořské vody
 • Eutrofizace půdy
 • Tvorba fotochemického ozonu
 • Úbytek zdrojů surovin – minerály a kovy
 • Úbytek zdrojů surovin – fosilní paliva
 • Využití vody
Dále jsou definovány doplňkové environmentální indikátory týkající se těchto kategorií dopadu:
 • Emise pevných částic
 • Ionizující záření, lidské zdraví
 • Ekotoxicita (sladká voda)
 • Toxicita pro člověka, karcinogenní účinky
 • Toxicita pro člověka, nekarcinogenní účinky
 • Dopady související s využíváním půdy/ kvalita půdy
Tyto indikátory byly zavedeny také z důvodu dosažení kompatibility s projektem PEF – environmentální stopou produktu. Tato iniciativa je prosazována Evropskou Komisí v rámci „Doporučení komise o používání společných metod pro měření a sdělování environmentálního profilu životního cyklu produktů a organizací“. V rámci PEF je posuzován celý životní cyklus produktu, ale na rozdíl od stavebních produktů nejsou uvažovány informační moduly stavby (A-D).

Sběr dat pro výrobní fázi (A1-A3) probíhá obdobným způsobem jako dosud. Je však kladen zvýšený důraz na posouzení a vyhodnocení kvality dat (specifických i generických). Pro informační moduly A4-D je nutno sestavit vhodné scénáře a definovat jejich parametry. V některých případech je zde možno vycházet z již publikovaných Pravidel produktové kategorie (PCR) pro oborové skupiny produktů. I ty je však potřeba aktualizovat na podmínky nové ČSN EN 15804+A2:2020.

Významné je, že nové indikátory v některých případech (v rámci sjednocení s PEF) přinášejí i nové modely pro výpočty daných indikátorů a případně i jejich vyjádření v nových jednotkách.
To má bohužel tyto praktické dopady:
 • Obtížné porovnání starších a nových EPD
 • Problematickou použitelnost existujících starších EPD dílčích komponent jako vstupu pro výpočty dle nové normy.
Další informace, které jsou povinné pro uvádění v EPD jsou založeny na inventarizaci životního cyklu (LCI). Ty se oproti starší normě prakticky nemění. Jedná se o:
 • Indikátory popisující spotřebu zdrojů
 • Environmentální informace popisující kategorie odpadu
 • Environmentální informace popisující výstupní toky
Podle nové verze normy musí být však také vypočteny a uváděny:
 • Informace o obsahu biogenního uhlíku.
Celkově je tedy proces tvorby i ověřování EPD podle nové ČSN EN 15804+A2:2020 rozsáhlejší a náročnější.
 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA – produkty, budovy; environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň