Systémy hospodaření s energií - nová norma ISO 50005 pro zavádění EnMS

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je aktivním účastníkem procesu tvorby norem. Zaměstnanci TZÚS Praha, s.p., jsou členy více technických normalizačních komisí (TNK), které zřizuje Česká agentura pro standardizaci (ČAS). TNK jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými ČAS.

Agentura v souladu se záměrem zefektivnění normalizačních činností vytváří síť spolupracujících subjektů, tzv. Center technické normalizace (CTN). Prvořadou povinností těchto center je zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy, tj. od účasti na tvorbě normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem, ale i tvorba původních českých technických norem. 

Jedním z center technické normalizace je Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., který má v kompetenci oblast energetického managementu, ve spolupráci s TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie.

Dne 30.11.2022 byl CTN předán ČAS překlad očekávané mezinárodní normy ISO 50005,
který v české verzi ČSN EN ISO 50005 Systémy managementu hospodaření s energií – Směrnice k postupnému zavádění vyjde v lednu 2023.

Tato mezinárodní norma uvádí praktický návod pro postupné zavádění systému managementu hospodaření s energií (EnMS), např. s využitím interních kapacit. Funkční EnMS lze následně rozšířit tak, aby splňoval požadavky ISO 50001. Dobře naplánované postupné zavádění EnMS může snížit náklady a využití dalších zdrojů a záro-veň přinést brzký úspěch, na kterém lze stavět. To může pomoci překonat překážky zavádění v organizacích s omezenými zdroji, jako jsou SMO.
Norma vysvětluje přístup k postupnému zavádění s využitím dvanácti základních prvků podle ISO 50001:2018. Nastiňuje obsah prvků a pro každý prvek popisuje čtyři různé úrovně vyspělosti.
Příloha A obsahuje osvědčené postupy pro neustálé zlepšování EnMS pomocí postupného přístupu. Organizace si může k nalezení efektivního přístupu k dosažení požadované vyspělosti svého EnMS vybrat vhodné nástroje. EnMS lze integrovat s jinými systémy managementu a lze tak těžit ze společných struktur.
 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení