Stanovisko EOTA k návrhu revidovaného CPR

Sekretariát EOTA předal v červenci 2022 Evropské komisi konsolidované stanovisko k návrh Evropské komise na revizi CPR. V tomto dokumentu EOTA vítá iniciativu Evropské komise na posílení vnitřního trhu se stavebními výrobky a nabízí své návrhy týkající se budoucí inovaci pro cesty pro tvorbu evropského technického posouzení (cesta ETA).
 
EOTA vyzývá evropské subjekty s rozhodovací pravomocí, aby se více zaměřili na vytváření právních předpisů vstřícných k inovacím a které zajistí spravedlivý a rovný přístup na vnitřní trh EU pro všechny výrobce.
 
Ve svých připomínkách se zaměřila zejména na tato zásady:
  • EAD by měl mít nadále status harmonizované technické specifikace nebo ekvivalentního dokumentu, který plní harmonizační funkci. Tento dokument musí stanovit jednoznačné technické, formální a právní požadavky na inovovaný stavební výrobek.
  • Revidované CPR by mělo obsahovat jasně stanovený postup pro zveřejňování nově vzniklých EAD v Evropském věstníku (OJ). Maximálně urychlit tento proces a umožnit tak výrobcům rychlé získání označení CE. 
  • Jasně definovat přechodná období procesu platnosti vydaných evropských dokumentů v procesu k dosažení označení CE.
  • Určit ETA jako součást inovačního a vývojového procesu nového stavebního výrobku s možností následných úprav.
  • Maximálně přizpůsobit systém tvorby a účinnosti ETA potřebám výrobců.
  • Definovat inovaci stavebních výrobků jako proces, který je veřejném zájmu Evropské unie.
Z obecného hlediska zdůrazňuje EOTA, aby revidované CPR obsahovalo:
  • Jasnou, trvale udržitelnou a funkční rovnováhu mezi odpovědností jednotlivých členských států a Evropskou komisí.
  • Vytvořit podmínky k odstranění odborných kolizí mezi harmonizovanými technickými specifikacemi a obecnými právními předpisy EU.
  • Vytvořit podmínky, aby se širší odborná veřejnost mohla zapojit do tvorby technických specifikací.
  • Nový právní rámec musí být jasný, srozumitelný a svým působením minimalizovat administrativní zátěž všech účastníků procesu.

S úplným zněním stanoviska, které zpracoval sekretariát EOTA je možno se seznámit na webových stránkách EOTA zde.
 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda správní rady PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)