Rozšíření oprávnění/notifikace Oznámeného subjektu 1020

Stavební výrobky v harmonizované oblasti jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 posuzovány podle evropských harmonizovaných technických specifikací (hTS). Po provedeném posouzení vystaví výrobce Prohlášení o vlastnostech a připojí k výrobku označení CE.

Harmonizovanou technickou specifikací je evropská harmonizovaná norma (hEN) nebo evropský dokument pro posuzování (EAD). V případě existence harmonizované normy je výrobce povinen při uvedení výrobku na evropský trh postupovat v souladu s touto normou, EAD je harmonizovanou technickou specifikaci v případě, že výrobce chce dobrovolně získat označení CE.

Procesu posuzování a ověřování stálostí vlastností se účastní i třetí nezávislá strana označovaná podle nařízení č. 305/2011/EU jako oznámený subjekt (OS). TZÚS Praha, s.p., je veden jako OS č. 1020 a v rozsahu jeho oprávnění/notifikace je aktuálně 262 hEN a  79 EAD. Tímto rozsahem se OS 1020 řadí mezi největší evropské organizace zapojené do posuzování shody stavebních výrobků v harmonizované sféře.

Rozsah oprávnění/notifikace bývá po prověření způsobilosti pravidelně rozšiřován. Rozšíření se provádí podáním a kladným vyřízením žádostí na ÚNMZ jako oznamující orgán. Četnost žádostí se odvíjí od zveřejnění dostupnosti nových hTS.