Revize ČSN 73 2902:2020

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem vznikla v letech 2009 až 2010 z potřeby upravit postupy navrhování mechanického upevnění ETICS s ohledem na stále se zvětšující tloušťky a měnící se vlastnosti tepelných izolací. Od jejího vydání v roce 2011 pak došlo v postupech upevňování ETICS k řadě dalších velmi významných změn, na které revize reaguje.

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov ČR, z.s. (CZB) vypracoval v období od vydání uvedené normy řadu metodických postupů, upřesňujících podmínky stanovení vlastností, používaných v návrhu mechanického upevnění ETICS, zejména pravidla pro podmínky provedení zkoušky odolnosti proti protažení hmoždinky. Tyto postupy se nyní staly součástí obsahu revidované normy.

Revize nově řeší i diskutované dopady inovovaných postupů montáže hmoždinky zapuštěním nebo speciální montáží, které se svými dopady na celkovou bezpečnost ETIC vymykají pravidlům nastaveným v ETAG 004. V jejich řešení se do revidovaného obsahu normy promítly i poznatky z posuzování vad a poruch, získané v poslední době na realizovaných stavbách, kde již byly použity tloušťky izolací 200 mm a více. Ze získaných poznatků vyplývá, že na řadu dříve obecně přijímaných skutečností bude v budoucnu nutný jiný pohled a přístup. Zejména se jedná o mechanické upevňování ETICS na bázi desek z MW s podélným vláknem, u nichž jsou kombinované dopady všech změn největší, a přitom tyto systémy nabývají z důvodu zvyšování požadavků na požární bezpečnost stále na větším významu.

V revizi byly samozřejmě zohledněny i změny vyvolané zavedením Nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR) pro stavební výrobky a z toho plynoucími kroky v používání harmonizovaných technických specifikací. I když tu nejdůležitější změnu, a to vydání EAD pro ETICS, konvergovaného z ETAG 004, zatím ještě nebylo možné zapracovat, protože nedošlo k jeho publikaci.

Na žádost CZB bude zajištěna souběžná platnost stávajícího znění ČSN 73 2902 a znění revidovaného až do konce roku 2020, aby se praxe mohla na nové požadavky řádně připravit a aby výrobci a instalátoři ETICS nebyli nuceni narychlo provádět změny v již rozpracovaných akcích. Od roku 2021 pak už bude v platnosti pouze revidované znění.
 

Kontaktní osoby

Ing. Miroslav Procházka

Mobil:
+420 602 571 445
Telefon:
+420 543 420 852
Pozice:
ředitel pobočky Brno
Specializace:
znalecké a odborné posudky, expertízy
Pobočka:
Brno